Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/405/EF av 7. juni 2006 om endring av vedtakene 2005/710/EF, 2005/734/EF, 2005/758/EF, 2005/759/EF, 2005/760/EF, 2006/247/EF og 2006/265/EF når det gjelder visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa...

Commission Decision 2006/405/EC of 7 June 2006 amending Decisions 2005/710/EC, 2005/734/EC, 2005/758/EC, 2005/759/EC, 2005/760/EC, 2006/247/EC and 2006/265/EC as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza (notified under document number C(2006) 2177)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Kommisjonsvedtak 2006/406/EF er implementert ved endring av følgende forskrifter:

-forskrift 7. juli 2006 nr. 891 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Romania.

-forskrift 7. juli 2006 nr. 889 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Bulgaria.

-forskrift 7. juli 2006 nr. 890 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Kroatia.

Når det gjelder kommisjonsvedtak 2005/734/EF, 2005/759/EF, 2005/760/EF og 2006/265/EF som endres ved kommisjonsvedtak 2006/405/EF medfører dette ingen forskriftsendring, da forskriftene ikke er tidsbegrenset. Imidlertid må notifikasjon sendes til ESA på Form1.

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2005/710/EF, 2005/734/EF, 2005/758/EF, 2005/759/EF, 2005/760/EF, 2006/247/EF og 2006/265/EF.

Følgende endringer gjøres i de respektive kommisjonsvedtak:

Kommisjonsvedtak 2005/710/EF og 2006/247/EF: De veterinære myndigheter i Bulgaria og Romania har informert Kommisjonen om at iverksatt overvåking viser at de har fått kontroll med sykdommen og følgelig medfører at viruset ikke spres til områder som er fri for dyresykdommen. Restriksjoner med henhold til import av fjørfe og fjørfeprodukter begrenses derfor til å gjelde for områder som er rammet av viruset og beheftet med risiko.

Kommisjonsvedtak 2005/758/EF: Krotia har meddelt Kommisjonen om ytterligere tilfeller av viruset hos ville fugler utenfor områder som er regionalisert etter kommisjonsvedtak 2005/758/EF. Det er derfor nødvendig å utvide importrestriksjonene til også å gjelde for de områder av Krotia som nå er berørt av sykdommen.  

Kommisjonsvedtak 2005/734/EF, 2005/759/EF, 2005/760/EF og 2006/265/EF: Endringene av disse vedtakene omfatter kun forlengelse av vedtakenes gyldighetstid.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Notifisering til ESA på Form 1 ble sendt 26. juli 2006.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/405/EF
Celexnr.: 32006D0405

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.07.2006

Lenker