Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/416/EF av 14. juni 2006 om visse overgangstiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler holdt i fangenskap i Fellesskapet...

Commission Decision 2006/416/EC of 14 June 2006 concerning certain transitional measures in relation to highly pathogenic influenza in poultry or other captive birds in the Community (notified under document number C(2006) 2402)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.07.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir bestemmelser om bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, som skal gjelde fram til direktiv 2005/94/EF om Fellesskapets tiltak for kontroll av aviær influensa gjennomføres fra 1. juli 2007. Bestemmelsene gjelder sammen med og ikke foran bestemmelsene i direktiv 92/40/EF om Fellesskapets tiltak for kontroll av aviær influensa, som er gjeldende bekjempelsesdirektiv for aviær influensa fram til det blir avløst av direktiv 2005/94/EF. Fordi tiltakene i direktiv 92/40/EF er lite oppdatert mot dagens situasjon, er det behov for et overgangsregelverk som utfyller direktivet. Bestemmelsene i vedtak 2006/416/EF er i stor grad identiske med tilsvarende bestemmelser i direktiv 2005/794/EF.


Rettsakten fastsetter en del minimumstiltak for bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap i Fellesskapet.

Dette omfatter:
- Tiltak i dyrehold med mistanke om eller utbrudd hos fjørfe- og andre fugler i fangenskap
- Opprettelse av risiko-, observasjonssoner og andre restriksjonssoner, samt tiltak i disse
- Tiltak som omfatter andre dyrearter enn fjørfe og andre fugler i fangenskap, spesielt gris
- Krav ved gjeninnsetting av dyr i sanert dyrehold


Merknader

Rettsakten medfører behov for en bekjempelsesforskrift for aviær influensa. Gjeldende norske regler på området:

Forskrift om 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer.

Forskrift 19. mars 1965 nr. 9941 om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av matloven

Instruks 8. juli 2004 om bekjempelse av visse A og B-sykdommer

Forskrift 9. mars 2006 nr. 297 om tiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa hos viltlevende fugl

Forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap

Utkast 7. april 2006 til forskrift om bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Fellesskapsbestemmelsene som regulerer hvilke tiltak som skal settes i verk ved påvisning av AI i den kommersielle fjørfepopulasjonene, inntil den nye rettsakten trer i kraft, er nedfelt i direktiv 92/40/EØF. Nytt direktiv 2005/94/EF med oppdaterte bestemmelser er fastsatt og vil erstatte dette fra 1. juli 2007, men av juridiske årsaker kan EU-kommisjonen ikke pålegge medlemslandene å innføre tiltak i henhold til det nye direktivet før denne datoen. Fordi  tiltakene i direktiv 92/40/EF ikke anses som tilstrekkelig i dagens situasjon, har EU utarbeidet mer passende tiltak som skal gjelde som overgangsbestemmelser, i tillegg til bestemmelsene i direktiv 92/40/EF. Bestemmelsene i vedtak 2006/416/EF er hentet fra det nye direktivet, så de er tilnærmet identiske med tilsvarende bestemmelser der.

Det nå opphevede vedtak 2006/135/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa hos fjørfe i Fellesskapet ble fastsatt i februar 2006. Vedtaket omhandlet opprettelse av soner rundt dyrehold med høypatogen aviær influensa (HPAI) A virus av subtype H5, samt tiltak i sonene. Bestemmelsene i vedtaket var delvis overlappende, men ikke i overensstemmelse med bestemmelsene i både direktiv 92/40/EF og direktiv 2005/94/EF. Det hersket stor forvirring i EU mhp. hvordan man skulle få implementert rettsakter som var overlappende, men ikke i overensstemmelse. Det er derfor nå utarbeidet to nye vedtak som angår AI, der relasjonen mellom dem er tydeliggjort. Vedtak 2006/416/EF gjelder AI-bekjempelse generelt, mens vedtak 2006/415/EF omhandler HPAI H5N1-bekjempelse spesielt (beskyttelsesvedtak etter forenklet prosedyre). Sistnevnte opphever 2006/135/EF. Begge ble fastsatt 14. juni 2006.

Direktiv 92/40/EØF er implementert i Norge ved ”Instruks om bekjempelse av visse A- og B-sykdommer, datert 8. juli 2004. Instruksen lyder:
”Inntil det foreligger nye eller reviderte planer/instrukser om bekjempelse av de aktuelle sjukdommene nevnt under skal bestemmelsene i følgende rettsakter gjennomføres ved en eventuell bekjempelse:
3. Direktiv 92/40 EØF av 19. mai 1992 om fellesskapsforanstaltninger for bekjempelse av aviær influensa, med endringer”

Mattilsynet har utarbeidet en foreløpig bekjempelsesplan for aviær influensa i tråd med det nye AI-direktivet, direktiv 2005/94/EF. Planen er publisert, men endringsbehov er identifisert. Det er også utarbeidet et utkast 7. april 2006 til forskrift om bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, som var ment som en felles implementering av bestemmelsene i vedtak 2006/135/EF og direktiv 92/40/EF, utfylt av direktiv 2005/94/EF. Utarbeidelse av tilhørende instrukser er imidlertid ikke ferdigstilt.

Bestemmelsene i vedtak 2006/416/EF er nå innarbeidet i nevnte forskriftsutkast. Fordi utkastet er preget av det uklare forholdet rettsaktene imellom (jf. redegjøring over), er det behov for å utarbeide et bedre regelverk – et regelverk som kan fungere over tid. Mattilsynet har derfor ikke lagt opp til at dette utkastet fastsettes i en situasjon uten påvisning, men at det kan skje under en krisesituasjon, jf. brev av 7. april 2006 fra LMD om utvidet delegering og brev med samme dato om unntak fra høring. Arbeidet med en bedre forskrift vil bli igangsatt etter sommerferien og vil ta sikte på å implementere bestemmelser i direktiv 2005/94/EF, og dermed også 2006/416/EF. I tillegg vil spesielle bestemmelser om HPAI H5N1 bekjempelse (vedtak 2006/415/EF) implementeres i samme forskrift.

Tiltak ved mistanke om eller funn av høypatogen aviær influensa hos villfugl er omhandlet i eget vedtak som er fastsatt i EU, men som per dags dato ikke er publisert på OJ. Vedtaket oppdaterer bestemmelser på dette området og opphever vedtak 2006/115/EF. Sistnevnte er implementert i forskrift 9. mars 2006 nr. 297 om tiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa hos viltlevende fugl. Det pågår arbeid for å oppdatere denne forskriften i henhold til EUs nye vedtak.

OIE har et eget kapittel om aviær influensa i sin handelsstandard, samt et kapittel om krav til diagnostikk. Bestemmelsene i vedtak 2006/416/EF skal være på linje med OIE-krav. Referanse kapittel 2.7.12 og vedlegg 3.8.9 i

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/416/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0416

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2006
Frist returnering standardskjema: 31.07.2006
Dato returnert standardskjema: 21.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 072/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen