Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - eksport fra frilager

Kommisjonsvedtak 2005/92/EF av 2. februar 2005 om dyrehelsemessige vilkår, sertifiseringskrav og overgangsbestemmelser angående innlegging og lagringstid for varepartier av visse produkter av animalsk opprinnelse i frisoner, på frilager og hos leverandører til skip som utfører grenseoverskridende...

Commission Decision 2005/92/EC of 2 February 2005 as regards animal health conditions, certification and transitional provisions concerning the introduction and storage period for consignments of certain products of animal origin in free zones, free warehouses and premises of operators supplying ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten stiller krav om at varepartier som introduseres til frisoner, frilager og til leverandører til skip som utfører grenseoverskridende transport fra 1. januar 2005 skal følges av passende dyrehelsesertifikat for å sikre at de oppfyller EUs dyrehelsemessige vilkår. Dette gjelder kjøtt, inkludert vilt og fjørfe, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter til human konsum. Etter rådsdirektiv 97/78/EF har slike produkter kunnet legges inn på lager i frisone, frilager eller hos leverandører til skip i utenriksfart selv om de ikke oppfyller EUs dyrehelsemessige vilkår, dersom de skal føres ut igjen til en tredjestat. Nå ønsker EU å sikre at alle varer som legges inn, oppfyller de dyrehelsemessig vilkårene.

En overgangsording tillater at de varepartier som før 1. januar 2005 ble introdusert for denne type lagring kan leveres til bestemmelsesstedet i sin helhet eller oppsplittet frem til 31. desember 2005.

Etter 1. januar 2006 skal alle gjenværende varepartier som ikke har vært fulgt av passende dyrehelsesertifikat for denne type lagring, destrueres under tilsynsmyndighetens oppsyn. Alle kostnader vedrørende destruksjon skal belastes eier av varepartiet.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

 Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/92/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0092

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen