Vet - eksport fra frilager

Kommisjonsvedtak 2005/93/EF av 2. februar 2005 om overgangsbestemmelser vedrørende innlegging på lager og lagringsperiode for varepartier av visse animalske produkter på tollager i Fellesskapet...

Commission Decision 2005/93/EC of 2 February 2005 as regards transitioal provisions concerning the introduction and the storage period for consignments of certain products of animal origin in customs warehouses in the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 1/2005 av 27. januar 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter overgangsperiode for visse animalske produkter som er innført til godkjente tollagre før 1. januar 2005 og som ikke oppfyller de dyrehelsemessige vilkårene som er fastsatt i rådsdirektiv 2002/99/EF. Etter direktivet kreves det at medlemsstatene sikrer at det ved produksjon, tilvirkning, distribusjon og import av varer av animalsk opprinnelse fra tredjestater til humant konsum, oppfyller dyrehelsemessige vilkår. De samme vilkårene skal være ivaretatt ved innlegging på tollager. Overgangsperioden tillater at disse produktene inntil 31. desember 2005 går fra et tollager uten krav om å være ledsaget av foreskrevet dyrehelsesertifikat. Fra 1. januar 2006 skal slike varer som fortsatt finnes på lager, destrueres.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Norge har ingen veterinærgodkjente tollagre som kan ta i mot og lagre animalske varer som ikke tilfredsstiller kravene for import til EØS. Rettsakten får derfor ingen direkte betydning i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/93/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0093

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.01.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker