Vet - KSP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/58/EF av 26. januar 2005 om endring av vedtak 2003/135/EF når det gjelder avslutning av utryddelses- og vaksinasjons-planene i delstatene Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen samt utryddelsesplanen i delstaten Saarland (Tyskland)...

Commission Decision 2005/58/EC of 26 January 2005 amending Decision 2003/135/EC as regards the termination of the eradication and vaccination plans in the federal states of Lower-Saxony and North Rhine-Westphalia and the eradication plan in the federal state of Saarland (Germany)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten retter seg mot Tyskland og Frankrike og beror på det faktum at tyske myndigheter har underrettet Kommisjonen om at klassisk svinepest er utryddet hos viltlevende svin i Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen og Saarland og at det derfor ikke lenger er noe behov for de godkjente utryddelses- og vaksinasjonsplanene i de angitte delstatene. Rettsakten stadfester at de tre delstatene ikke lenger skal omfattes av de områder som er nevnt i vedlegget til vedtak 2003/135/EF.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet - Hovedkontoret, Seksjon for smittestoff og biotoksiner, i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/58/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0058

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2005
Frist returnering standardskjema: 07.04.2005
Dato returnert standardskjema: 10.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker