Vet - sykdomsfrihet

Kommisjonsvedtak 2005/28/EF av 12. januar 2005 om endring av vedtak 93/52/EØF angående erklæring om at visse provinser i Italia er fri for brucellose (B. melitensis) og vedtak 2003/467/EF angående erklæring om at visse provinser i Italia er fri for bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk...

Commission Decision 2005/28/EC of 12 January 2005 amending Decision 93/52/EEC as regards the declaration that certain provinces of Italy are free of brucellosis (B. melitensis) and Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain provinces of Italy are free of bovine tuberculosis, bov...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II i vedtak 93/52/EØF og vedlegg I, II og III i vedtak 2003/467. Endringene består i en opplisting av visse italienske provinser som er offisielt fri for henholdsvis brucellose (B. melitensis) og bovin tuberkulose/bovin brucellose/enzootisk bovin leukose.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet Hovedkontoret, Seksjon for smittestoff og biotoksiner, februar 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/28/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0028

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2005
Frist returnering standardskjema: 10.03.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker