Vet - tiltredelsestraktaten

Kommisjonsvedtak 2005/189/EF av 7. mars 2005 om endring i tillegget til vedlegg XIV i tiltredelsestraktaten 2003 når det gjelder enkelte virksomheter på kjøttområdet i Slovakia...

Commission Decision 2005/189/EC of 7 March 2005 amending the Appendix to Annex XIV to the 2003 Act of Accession as regards certain establishments in the meat sector in Slovakia...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.09.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

13.08.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer tillegget til vedlegg XIV i tiltredelsestraktaten 2003, når det gjelder enkelte virksomheter på kjøttområdet i Slovakia. Bakgrunnen er at tre virksomheter har fullført nødvendig oppgradering, mens to har opphørt med virksomheten. De strykes derfor fra listen over virksomheter som har overgangsordning. Tre virksomheter har gjort mye for å gjennomføre nødvendige krav, men trenger mer tid til å fullføre arbeidet enn det de opprinnelig fikk. De får noe utvidet tid, varierende fra 2 uker til 2 måneder.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i juni 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/189/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0189

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2005
Frist returnering standardskjema: 01.07.2005
Dato returnert standardskjema: 28.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.08.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen