Vet - tiltredelsestraktaten

Kommisjonsvedtak 2006/394/EF av 31. mai 2006 om endring av tillegg til vedlegg XIV til tiltredelsestraktaten 2003 når det gjelder visse virksomheter innen kjøtt- og fiskesektoren i Slovakia...

Commission Decision 2006/394/EC of 31 May 2006 amending the Appendix to Annex XIV to the 2003 Act of Accession as regards certain establishments in the meat and fish sectors in Slovakia...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.07.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

29.06.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder overgangsordninger for nye medlemsstater i EU. De nye medlemsstatene ble gitt overgangsordninger for at landenes virksomheter skulle få tid til å tilpasse seg EUs hygienelovgivning. Virksomhetene oppført i vedlegg XIV oppfyller ikke EUs hygienelovgivning, men kan i et begrenset tidsrom produsere varer dersom disse kun omsettes på det nasjonale markedet. Slovakiske myndigheter har meddelt at en kjøttforedlingsbedrift har gjennomført oppgraderingsprosessen og nå er i samsvar med fellesskapskravene. En kjøttvirksomhet har delvis opphørt med virksomheten. En fiskeforedlingsbedrift har blitt stengt. Disse tre virksomhetene strykes fra listen over virksomheter med overgangsordning.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/394/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0394

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.06.2006
Frist returnering standardskjema: 21.07.2006
Dato returnert standardskjema: 21.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen