Vet - Traces

Kommisjonsvedtak 2005/123/EF av 9. februar 2005 om endring av vedtak 2004/292/EF om innføringen av Traces-systemet og endring av vedtak 92/486/EØF...

Commission Decision 2005/123/EC of 9 February 2005 amending Decision 2004/292/EC on the introduction of the TRACES system and amending Decision 92/486/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 137/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten utsetter fristen som medlemsstatene hadde for å innføre det integrerte databaserte veterinærinformasjonssystemet, Traces (Trade Control and Export System). Etter vedtak 2004/292/EF skulle det tas i bruk fra 1. april 2004, og ingen informasjon skulle lenger formidles via ANIMO (system for melding om forflytning av dyr). Forpliktelsene ble utvidet fra 31. desember 2004.

Det har vist seg å være et svært omfattende arbeid for medlemsstatene å ta i bruk Traces, og i noen medlemsstater er det nødvendig med en lengre testingsfase. Datoene for å ta Traces i bruk endres derfor i rettsakten. Innen 31. desember 2004 skal Traces tas i bruk for alle levende dyr, for alle produkter som avvises og produkter som går i transitt, legges inn på frisone, frilager eller tollager eller går til forsyning av skip i utenriksfart. Fra 30. juni 2005 skal Traces brukes for alle typer produkter.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Endringene får ingen praktiske følger vedr. drift av grensekontrollstasjonene i Norge, da TRACES allerede er tatt i bruk og fristene i vedtak 2004/292/EF er overholdt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1. Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i april 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/123/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0123

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2005
Frist returnering standardskjema: 12.05.2005
Dato returnert standardskjema: 10.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker