Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 773/2006 av 22. mai 2006 om midlertidig og varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer og midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff til fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 773/2006 of 22 May 2006 concerning the provisional and permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.06.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2006. Forskriftsendringen ble fastsatt 31. juli 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir midlertidig godkjenning i fire år for et produkt som inneholder mikroorganismer:

  • Mikroorganismen  Kluyveromyces marxianus-fragilis  BO 399 MUCL 41579, (26), handelsnavn Turval BO 399, til avvendt smågris.

Rettsakten gir midlertidig godkjenning i fire år for bruk til ender, for et produkt som inneholder enzymer, og som allerede er godkjent i andre arter:

  • Enzymblandingen endo-1,4-beta-glucanase, endo-1,4-beta-xylanase, (7) handelsnavn Grindazyme GP, til ender. Produktet blir godkjent i fire forskjellige formuleringer: væske, fast form, granulat og som coated produkt.

Rettsakten gir videre varig godkjenning for Grindazyme GP (se over) i én ny formulering:

  • Enzymblandingen endo-1,4-beta-glucanase, endo-1,4-beta-xylanase, (E 1609), handelsnavn Grindazyme GP, til slaktekylling, slaktekalkun og avvendt smågris, som allerede er godkjent i form av "coated", væske og fast form blir nå også godkjent som granulat


Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir et utvidet tilbud for anvendelse av enzymer og mikroorganismer for tilsetning i fôr. En kan merke seg at Grindazyme GP nå er godkjent til and for dietter som inneholder mer enn 60% hvete. Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 773/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R0773

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2006
Frist returnering standardskjema: 05.07.2006
Dato returnert standardskjema: 03.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 142/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2007

Lenker

Til toppen