GMO forsøksutsetting - skjema resultatpresentasjon

Kommisjonsvedtak 2003/701/EF av 29. september 2003 om fastsetting iht. europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av skjema for presentasjon av resultatet av forsøksutsetting av genmodifiserte planter...

Commission Decision 2003/701/EC of 29 September 2003 establishing pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council a format for presenting the results of the deliberate release into the environment of genetically modified higher plants for purposes other than placing...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2002

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status


Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning 127/2007 av 28. september 2007.

Sammendrag av innholdet
Rettsakten fastsetter det skjema som søker skal benytte for rapportering av resultatet av forsøksutsettinger av planter til ansvarlige myndigheter i det landet forsøksutsettingen er godkjent og har funnet sted.


Merknader
Iht.  konsekvensutredningsforskriften skal myndighetene pålegge søker å rapportere om resultatet av utsettinger, herunder forsøksutsettinger. Rettsakten forventes ikke å få vesentlige administrative konsekvenser i Norge ettersom det er søker som skal rapportere iht. skjemaet og det allerede i dag kan stilles krav om slik rapportering. Rettsakten forventes av samme grunn ikke å fåøkonomiske konsekvenser av betydning i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø der berørte departementer er representert, og funnet akseptabel og relevant.

Status

Utkast EØS-komitebeslutning er oversendt Kommisjonen.

Vurdering

Vedtaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Forslaget forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2003/701/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF
Celexnr.: 32003D0701

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.10.2003
Frist returnering standardskjema: 05.12.2003
Dato returnert standardskjema: 30.08.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 127/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen