Spørreskjema for rapportering om gjennomføring av

Beslutning om spørreskjema for rapportering om gjennomføring av direktiv 2000/76/EC om forbrenning av avfall...

Commission decision laying down a questionnaire to be used for reporting on the implementation od Directive 2000/76/EC on the incineration of waste...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2006

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.10.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Beslutningen ble vedtatt av Kommisjonen 20. februar 2006 og inntatt i EØS-avtalen 27. april 2007.

Sammendrag av innhold

Beslutningen er en oppfølging av direktiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall (forbrenningsdirektivet), som hadde frist for gjennomføring i medlemsstatene 28. desember 2002. Artikkel 15 i forbrenningsdirektivet bestemmer at medlemsstatene skal rapportere om gjennomføringen av direktivet i henhold til et spørreskjema utarbeidet av Kommisjonen. Hensikten er å samle informasjon om gjennomføringen av forbrenningsdirektivet, og status mht hvorvidt forbrenningsanleggene i medlemsstatene overholder kravene i direktivet.

Rapporteringsperioden skulle i utgangspunktet være de første tre årene etter 28. desember 2002, men ettersom direktivet vil gjelde alle forbrenningsanlegg først fra 28. desember 2005, legger Kommisjonen opp til at første rapporteringsperiode skal være 1. januar 2006 til 31. desember 2008.

Rapporteringsskjema/spørreskjema til utfylling er vedlagt beslutningen. Fristen for innlevering av spørreskjemaet til Kommisjonen er 30. september 2009.

Merknader

Beslutningen er hjemlet i forbrenningsdirektivet (2000/76/EF) artikkel 15, som igjen er hjemlet i EF-traktaten artikkel 175(1). Forbrenningsdirektivet er gjennomført i avfallsforskriften av 1. juni 2004. Kommisjonsbeslutningen er en ren oppfølging av forbrenningsdirektivet, og vil ikke innebære endringer i norsk regelverk. Beslutningen vil bli fulgt opp av Statens forurensningstilsyn (SFT), som vil stå for utfylling av spørreskjemaet. Skjemaet sendes deretter til ESA via Miljøverndepartementet.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen behandlet i spesialutvalget for miljø på skriftlig prosedyre 2. oktober 2006, og funnet relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten ble inntatt i EØS-avtalen 27. april 2007.

Vurdering

Beslutningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Utover noe administrativt arbeid i SFT i forbindelse med innhenting av opplysninger om forbrenningsanlegg og utfylling av spørreskjemaet, antas ikke beslutningen å få administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)438
Rettsaktnr.: 2006/329/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/76/EF
Celexnr.: 32006D0329

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2006
Frist returnering standardskjema: 19.06.2006
Dato returnert standardskjema: 09.10.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 036/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.09.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen