Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/148/EF av 24. februar 2006 om å innføre forebyggende vaksinering mot høypatogen aviær influensa H5N1 og tilhørende tiltak for flytting i Frankrike...

Commission Decision 2006/148/EC of 24 February 2006 on introducing preventive vaccination against highly pathogenic avian influenza H5N1 and related provisions for movements in France...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.05.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Som rettsakt etter forenklet prosedyre skulle rettsakten vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Siden den ikke krever gjennomføring i norsk rett, er den følgelig heller ikke gjennomført.

Rettsakten godkjenner den planen for vaksinering av tamfjørfe mot høypatogen aviær influensa som Frankrike har lagt fram, og setter krav til hvordan vaksineringen skal gjennomføres.

Bakgrunn og hjemmel for planen er det nye AI-direktivet som åpner for forebyggende vaksinasjon (2005/94/EF). I tillegg er vaksine godkjent iht. til felleskapsregler for godkjenning og markedsføring av veterinære legemidler (2001/82/EF). Det er innført strenge beskyttelsestiltak i hele Frankrike, men visse områder er definert som høyrisiko-områder, og der er det stilt krav om hold av fjørfe innomhus eller beskyttet på annen måte. Det er flere høyrisikoområder, men vaksinasjonen planlegges kun i de områdene langs vestkysten som også har store våtmarksområder i nært tilknytning til kommersiell produksjon med mye ender og gjess som går ute (dekker 3 departementer – Loire Atlantique, Vendee og Landes). Smittet and (villfugl) er funnet i Ain, som også er et høyrisikoområde, men her planlegges ikke vaksinasjon. Den epidemiologiske utredningen viser at de er spesielt utsatt i forhold til sør-nord migrasjon, men nå også mye øst-vest trekk pga. ekstrem kulde i øst. Fokuset er på kommersielle ender og gjess i de mest utsatte risikoområdene som holdes i store besetninger og der det i mange tilfeller ikke er hus til hele besetningen. Vurderingene er basert på anbefalingene som risikovurderingen til AFFSA (Den franske mattrygghetsetaten) har kommet med. Hensikten er å redusere risiko for primærutbrudd i kommersielle dyrehold, redusere eventuell virusutskillelse hvis smitte skulle komme inn og redusere eventuell virusspredning. Ender og gjess er "øremerket" siden disse har høy prevalens av lavpatogen fugleinfluensa, er mer utsatt for villfuglkontakt og har større risiko for subklinisk infeksjon. Dyr som vaksineres er ender og gjess som ikke kan holdes inne i dyrehold med over 100 dyr. Dyrehold med under 100 dyr blir pålagt å ta dyrene inn. Artene er hybridand (Mule duck) og gjess til foie gras-produksjon og noen få dyrehold med enten gjess eller ender til avl. I alt vil ca. 180 dyrehold med til sammen 900 000 dyr bli vaksinert. Vaksine som brukes er inaktivert, oljeadjuvant H5N2 A/duck/Postdam/1402/86. De hadde foretrukket en H5N3 vaksine, men denne blir ikke gjort tilgjengelig fra produsent i tide. De har gitt midlertidig godkjenning og markedstillatelse nasjonalt iht. gjeldende EU-regelverk. De vil vaksinere fugler som er 3-4 uker gamle og revaksinere dem etter 4 uker. Fugler som er klare for slakt, vil ikke bli vaksinert.

Programmet er under ledelse fra offentlig veterinærmyndighet, men de legger selve vaksinasjonsoppdraget ut til privatpraktiserende som blir spesielt godkjent for offentlig oppdrag. Frankrike ville starte umiddelbart og avslutte første runde 04.03. Revaksinasjon vil foregå fra 20.03 – 01.04. Alle veterinærer som deltar, må føre logg over vaksinelager, hvor de har vaksinert og hvor mange doser er brukt. I forkant av vaksinasjon må det gjennomføres helsesjekk i flokken og gis en orientering om øvrige beskyttelsestiltak som må følges.

Rettsakten retter seg mot Frankrike. Den får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/148/EF
Celexnr.: 32006D0148

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker