Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 252/2006 av 14. februar 2006 angående permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer og midlertidig godkjenning av nye bruksområder for visse allerede godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 252/2006 of 14 February 2006 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisations of new uses of certain additives already authorised in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten gir varig eller midlertidig godkjenning for fem tilsetningsstoffer. Det er sendt søknad om godkjenning innen de frister som går fram av forordning (EF) nr. 1831/2003. Dokumentasjon som er lagt fram, har vist at kravene i direktiv 70/524/EØF for godkjenning er oppfylt for samtlige. Rettsakten gjelder:

  • Mikroorganismen Enterococcus faecium NCIMB 10415 (E 1705), handelsnavn Cyclatin til smågris. Tilsetningsstoffet er tidligere midlertidig godkjent og gis nå varig godkjenning
  • Enzymet 3-fytase (E 1632), handelsnavn Finase, til slaktekylling. Tilsetningsstoffet er tidligere midlertidig godkjent og gis nå varig godkjenning
  • Enzymet 3-fytase (Nr 28), handelsnavn Finase,gis midlertidig godkjenning i fire år til verpehøns. Tilsetningsstoffet er tidligere gitt varig godkjenning til slaktekylling og smågris
  • Enzymblandingen endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase (Nr 39), handelsnavn Porzyme 9100,gis midlertidig godkjenning i fire år til avvent smågris. Tilsetningsstoffet er tidligere varig godkjent for bruk til slaktegris
  • Enzymblandingen endo-1,3(4)-beta-glucanase, endo-1,4-beta-xylanase, alfa-amylase, bacillolysin og endo-1,4-beta-xylanase (Nr 53), handelsnavn Kenzyme WDRY, gis midlertidig godkjenning i fire år til slaktekalkun. Tilsetningsstoffet er tidligere gitt midlertidig godkjenning til smågris og varig godkjenning til slaktekylling

Merknader  

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten bidrar til å utvide tilbudet av enzymer og mikroorganismer til oppdrettere og eggprodusenter. 3-fytase medfører økt utnyttelse av fosfor i korn og bidrar således til at den mengden fosfor som utskilles blir redusert. Dette gir en miljøgevinst. De andre tilsetningsstoffene som er omfattet av denne rettsakten gir en generelt bedre fôrutnyttelse.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

EØS-notatet er godkjent 05.04.2006 av Seksjon for planteproduksjon og husdyrbruk, Landbruks- og matdepartementet, som er ansvarlig seksjon for fôrvarer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0252/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R0252

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.02.2006
Frist returnering standardskjema: 03.04.2006
Dato returnert standardskjema: 19.04.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 106/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.04.2006
Høringsfrist: 15.07.2006
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen