Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/183/EF av 28. februar 2006 om endring av vedtak 2006/7/EF når det gjelder utvidelse av listen over land og gyldighetsperioden for den...

Commission Decison 2006/183/EC of 28 February 2006 amending Decision 2006/7/EC as regards an extension of the list of countries and the period of application thereof (notified under document number C(2006) 619)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 17. februar 2006 nr. 298 om endring av forskrift 19. januar 2006 nr. 40 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med innførsel av fjær fra visse tredjeland.

Sammendrag av innhold

Formålet med rettsakten er å hindre risiko for spredning av aviær influensa i forbindelse med innførsel av fjær og fjærkomponenter fra tredjeland.  Rettsakten endrer gyldighetstiden til vedtak 2006/7/EF fra 30. april 2006 til 31. juli 2006. Likeledes endres vedlegget slik at forbudet gjelder for alle tredjeland.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notifikasjon er sendt til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/183/EF
Celexnr.: 32006D0183

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.02.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.04.2006

Lenker