Endring kontrollforordning

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1663/2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum ...

Commission Regulation (EC) No 1663/2006 amending Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 26.10.2007.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en endringsforordning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 (H3) som er en rettsakt i "hygienepakken". Hygienepakken består av blant annet av forordningene nr. 852/2005 (H1), 853/2004 (H2) og H3 og er horisontale rettsakter på området folkehelse. Denne forordning må sees i sammenheng med de andre forordningene i hygienepakken.

I forordningens vedlegg I gjøres følgende endringer til H3:

Ikke lenger krav om fjerning av mandlene: I H3 vedlegg I om ferskt kjøtt oppheves kravet om fjerning av mandlene til storfe yngre og eldre enn seks uker og enhovede husdyr. Det er krav om dette i dag i H3 vedlegg I, avsnitt IV ”om særlige krav”, kapittel 1 del A punkt 1) og del B og kapittel III punkt 1).

Råmelk og produkter basert på råmelk: I H3 vedlegg IV om rå melk og melkeprodukter endres hele vedlegget til også å omfatte bestemmelser om offentlig kontroll av råmelk og produkter basert på råmelk.

Sertifikater som følger varer som importeres, krav om språk: I H3s vedlegg VI endres nr. 2 til å omfatte krav om at sertifikatet også er skrevet på språket i mottakermedlemsstaten. Medlemsstaten kan allikevel godta et annet medlemsstatsspråk. Det åpnes fortsatt for at det i stedet kan gis en bekreftet oversettelse på/til det aktuelle språket.

Merknader

Forordningen må gjennomføres samtidig med hygienepakken og krever endring i henvisningsforskrift til H3.

Sakkyndiges vurdering

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører i EØS-avtalen hjemme både under Vedlegg I Kapittel I og Vedlegg II Kapittel XII. Det er imidlertid ikke mulig å få registrert dette i notatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1663/2006
Basis rettsaktnr.: 0854/2004
Celexnr.: 32006R1663

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.11.2006
Frist returnering standardskjema: 06.12.2006
Dato returnert standardskjema: 14.02.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen