næringsmiddelhygiene - oppheving av rettsakter

Kommisjonsvedtak 765/2006/EF av 6. november 2006 som opphever visse gjennomføringsrettsakter om næringsmiddelhygiene og helsevilkår for produksjon og omsetning av visse produkter av animalsk opprinnelse ment for konsum (Notifisert under dokumentnummer C(2006) 5175)...

Commission Decision 765/2006/EC of 6 November 2006 repealing certain implementing acts concerning food hygiene and health conditions for the productin and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26.10.2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever 29 rettsakter. Bakgrunnen for at rettsaktene oppheves er at forordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse og forordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (hygienepakken) erstatter rettsaktene som de 29 rettsaktene er hjemlet i. Som en del av "opprydningsarbeidet" etter hygienepakken er det derfor nødvendig å oppheve de 29 rettsaktene som vedtak 2006/765/EF omhandler.

Merknader

Vedtaket krever endring i følgende norsk regelverk:

- forskrift 6. april 1995 nr. 353 om hygiene ved produksjon og frambud mv. av kjøttprodukter og enkelte andre produkter av animalsk opprinnelse,

- forskrift 18. februar 1994 nr. 137 om hygiene mv. i slakterier, nedskjæringsvirksomheter og kjøle- og fryselager for ferskt kjøtt,

- forskrift 14. juni 1996 nr. 667 kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften),

- forskrift 22. desember 1999 nr. 1544 om særskilte vilkår for håndtering og merking mv. av egg,

- forskrift 30. juni 1995 nr. 636 om produksjon og omsetning mv. av rå melk, varmebehandlet melk og melkebaserte produkter (melkeproduksjonsforskriften).

De relevante forskriftsbestemmelsene er foreslått opphevet i utkast til forskrift om oppheving og endring av forskrifter som følge av fastsettingen av forskrift om næringsmiddelhygiene, og forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. Vedtak 2006/765/EF vil gjennomføres samtidig med "hygienepakken".

Som følge av vedtak 765/2006/EF kreves det i tillegg at henvisningen til vedtak 2002/225 fjernes i hjemmelshenvisningen i fiskekvalitetsforskriften og at hjemmelsehenvisningen til vedtak 1995/165/EF fjernes i melkeproduksjonsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten opphever en rekke regler som er erstattet av hygienepakken. Ut over arbeidet med endring av regelverket beksrevet ovenfor, har rettsakten ingen administrative og økonomiske konsekvenser ut over det som følger av hygienepakken.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Rettsakten har ikke vært på høring hos private aktører.   

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/765/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0765

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.11.2006
Frist returnering standardskjema: 06.12.2006
Dato returnert standardskjema: 14.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen