Vet - biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1877/2006 som endrer forordning (EF) nr. 878/2004 om overgangsordninger i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002, når det gjelder bruk av enkelte animalske bi-produkter klassifisert som kategori 1 og 2 materialer til teknisk bruk...

Commission Regulation (EC) No. 1877/2006 amending regulation (EC) No 878/2004 laying down transitional measures in accordance with regulation (EC) No 1774/2002 for certain animal by-products classified as category 1 and 2 materials and intended for technical purposes...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 30.04.2008 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifisering fra Island, jf artikkel 103. Rettsakten trer i kraft i EØS-avtalen 01.05.2010.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten endrer forordning (EF) nr 878/2004, og utvider denne med flere produkter og anvendelsesmuligheter for animalske biprodukter definert som kategori 1 og 2 materialer.

Rettsaken åpner for at animalske biprodukter definert som kategori 1 og 2 materialer, herunder

 • huder og skinn fra dyr behandlet med stoffer forbudt i direktiv 96/22/EF
 • kategori 1 utsmeltet fett
 • tarmer fra drøvtyggere
 • bein og beinprodukter som inneholder deler av ryggmarg og hodeskalle, samt horn

kan bearbeides i et teknisk anlegg, godkjent etter artikkel 18(1) i forordning (EF) Nr. 1774/2002.

I tillegg åpner rettsakten for alternativ bruk, inkludert fôring til annet enn produksjonsdyr på land, av biprodukter som tidligere har vært definert som kategori 2 biprodukter etter artikkel 5(1)(g) i Biproduktforordningen. Dette omfatter:

 1. virvelløse landdyr som ikke medfører noen helserisiko for dyr eller mennesker
 2. akvatiske dyr, unntatt sjøpattedyr, som ikke kommer fra oppdrett
 3. akvakulturdyr oppdrettet som agn, under forutsetning av at disse ikke benyttes i akvakultur uten bearbeiding
 4. dyr i ordnene gnagere (Rodentia) og haredyr (Lagomorpha), inkludert dyr som er oppdrettet for produksjon av produkter av animalsk opprinnelse
 5. produkter av dyr nevnt i listen over, inkludert egg, men ekskludert mel fra dyr nevnt i 4.

Disse biproduktene kan leveres til et teknisk anlegg, godkjent etter artikkel 18(1) i forordning (EF) Nr. 1774/2002, men kan også leveres til en rekke andre anlegg godkjent etter biproduktforordningen eller etter annen sektorlovgivning. Biproduktene kan også omsettes fra detaljister dersom:

 • de er pakket i forpakninger merket: "for fôring til kjæledyr" eller "agn", eller
 • de er tørket etter en metode som desimerer patogene organismer, inkludert Salmonella, eller
 • når det gjelder biproduktene referert til i punktene 2 og 3 i lista over, samt gnagere (Rodentia), frosset.

Rettsakten åpner også for at vedkommende myndighet i medlemslandene kan tillate bruk av biproduktene nevnt i nr. 2 ovenfor som fôr til akvatiske dyr, uavhengig av regelene nedfelt i forordning (EF) Nr. 811/2003, dersom de anser dette ikke utgjør en risiko for menneskers og dyrs helse.

Rettsakten legger også ned regler for import, omsetning og transport av disse animalske biproduktene.

Merknader

Rettsakten er implementert i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum ved endringsforskrift 30. april 2008 nr. 431.

Administrative og økonomiske konsekvenser: Rettsakten antas ikke å medføre økte administrative oppgaver eller økonomiske kostnader.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

De forfatningsrettslige betingelsene i Island ble oppfylt 01.03.2010. Rettsakten trer i kraft i EØS-avtalen 01.05.2010. Mattilsynet sendte Form 1 til LMD for videresending til ESA 30.04.2008.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1877/2006
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32006R1877

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2007
Frist returnering standardskjema: 23.02.2007
Dato returnert standardskjema: 29.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.05.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.10.2007
Høringsfrist: 10.12.2007
Frist for gjennomføring: 31.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen