Vet - etablering av tredjelandsliste - fisk og sjø

Kommisjonsvedtak 2006/766/EF av 6. november 2006 som etablerer listen over tredjeland og områder hvor import av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer er tillatt (notifisert under dokument nummer C(2006) 5171)...

Commission Decision 2006/766/EF of 6 November 2006 establishing the list of third countries and territories from which imports of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods and fishery products are permitted...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjennomfører forordning (EF) nr. 854/2004 og etablerer en liste over tredjeland og områder hvor det er tillatt å importere toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekrav i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne.

Under regelverket som ble erstattet av hygienepakken (deriblant forordning (EF) nr. 854/2004) var tilsvarende lister etablert i vedtak 97/20/EF og vedtak 97/296/EF. Disse vedtakene oppheves av vedtak 2006/766/EF. Vedtaket er er sist endret ved vedtak 2009/951/EF.

Merknader

Vedtak 2006/766/EF må gjennomføres i norsk forskrift, jf. Lovavdelingens uttalelse 18. juli 2001 (snr. 97/1512-4).

Vedtak 97/20/EF og vedtak 97/296/EF er i dag ikke gjennomført i norsk forskrift. Listene ligger imidlertid tilgjengelige på Mattilsynets internettsider.

Rettsakten krever notifisering på FORM 1-skjema til ESA.

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Rettsakten viderefører eksisterende lister over land og områder det er tillatt å importere produktene fra. Rettsakten medfører dermed ikke nye administrative eller økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Rettsakten har ikke vært på høring hos private aktører.

Vurdering

Rettsakten viderefører eksisterende krav til import av visse varer fra tredjeland. Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/766/EF
Celexnr.: 32006D0766

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 16.04.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen