Vet - soner skjelldyrking UK/IRELAND

Kommisjonsvedtak 2006/559/EF av 8. august 2006 vedrørende endring av vedtak 2002/300/EF om områder utelatt fra listen over godkjente områder med hensyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens...

Commission Decision of 8 August amending Decision 2002/300/EC as regards the areas excluded from the list of apporved zones with regard to Bonamia ostreae and/or Marteilia refringens...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innholdet

Rettsakten endrer listen over soner som er fri for skjellsykdommene Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens. Gjeldende norsk regelverk: Forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige betingelser ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter. Status for sone i Norge som er godkjent fri for de aktuelle sykdommer fremgår av forskriftens paragraf 24.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Oppdatert liste må til enhver tid være tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige betingelser ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge og norske brukere har behov for å være orientert om status for de aktuelle sykdommene i andre land innen EØS-området. Det vedtas relativt ofte endringer av listen.

Rettsakten er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/559/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0559

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2006
Frist returnering standardskjema: 28.09.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 046/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen