Vet- Klassisk Svinepest

Kommisjonsvedtak 2006/800/EF av 23. november 2006 om godkjennelse av planene for utryddelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin og nødvaksinasjon av svin mot denne sykdommen i Bulgaria...

Commission Decision 2006/800/EF of 23 November 2006 approving the plans for the eradication of classical swine fever in feral pigs and the emergency vaccination of those pigs against that disease in Bulgaria (notified under document number C(2006) 5468)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2007 og gis midlertidig anvendelse inntil formell ikrafttredelse av EØS-utvidelsesavtalen.

Sammendrag av innhold

Klassisk svinepest (KSP) forekommer i villsvinpopulasjonen i Bulgaria.

Rettsakten omhandler godkjenning av Bulgarias plan for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin og planen for nødvaksinering av villsvin mot KSP i landet.

Rettsakten skal gjelde i en periode på ni måneder.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norgen og krever ikke regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.  Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ingen notifisering til ESA på Form1

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/800/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0800

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2006
Frist returnering standardskjema: 05.01.2006
Dato returnert standardskjema: 29.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen