Endring av Rådsforordning 994/98

Endring av Rådsforordning (EC) nr. 994/98 om anvendelsen av artikkel 92 og 93 (nåværende art 87 og 88) EC i EF-Traktaten på visse former for horisontal offentlig støtte ...

Amending Council Regulation (EC) No 994/98 on the application of Articles 92 and 93 (currently art 87-88 EC) of the EC-Treaty to certain categories of horizontal state aid...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2006

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det var møte i Rådgivende komité for statsstøtte 9. november 2006. Fornyings- og administrasjonsdepartementet deltok på møtet. Rapporten om Rådsdirektiv 994/98 ble lagt frem og forlengelsen av eksisterende gruppeunntak og forslag til å revidere rådsdirektiv 994/98 ble diskutert.

Norske myndigheter sendte skriftlige kommentarer til forslaget til utkast om endring av Rådsforordning (EC) 994/98 8. november 2006.

Det er ikke klart når Kommisjonen vil vedta forslaget til rådsforordning som endrer rådsforordning 994/98. Rådet vil deretter behandle og vedta den nye rådsforordningen. Ny rådsforordning som endrer rådsforordning 994/98 vil ikke inntas i EØS-avtalen. Vi får opplyst i juni 2008 at dette forslaget til regelendring er lagt på is inntil videre.

Sammendrag av innhold i den foreslåtte rådsforordning

EU-Kommisjonen publiserte høsten 2006 et første utkast til rådsforordning som endrer rådsforordning (EC) nr. 994/98. Dette forslaget til regelendring er inntil videre lagt på is i Kommisjonen.

Rådsforordning (EC) 994/98 delegerer kompetanse fra Rådet til Kommisjonen når det gjelder myndighet til å bestemme hvordan reglene om offentlig støtte skal anvendes i praksis, og spesielt hvilke typer støtte som kan unntas notifikasjonsplikten i artikkel 87 EC (tilsvarer EØS-avtalen artikkel 61).

Med hjemmel i rådsforordning (EC) 994/1998 har EU-kommisjonen utarbeidet flere forordninger om gruppeunntak. Disse forordningene er implementert i norsk rett som forskrift.

I gjeldende rådsforordning (EC) 994/98 artikkel 5 er Kommisjonen pålagt å presentere en rapport til Parlamentet og til Rådet om anvendelsen av forordningen. Utkast til denne rapporten er nå publisert.

Det foreslås i rapporten at Kommisjonens hjemler i rådsforordning 994/98 utvides. Medlemslandene fikk mulighet til å kommentere denne rapporten på møtet i Rådgivende komité 9. november 2006. Det var meget få kommentarer.

Som en oppfølging av rapporten er det publisert et utkast til rådsforordning som endrer rådsforordning 994/98. Det skisseres mulige nye områder Kommisjonen kan gi gruppeunntak på. Dette er:

  • støtte til kultur og til konservering av nasjonal kulturarv,
  • støtte for å reparere skader oppstått som følge av naturkatastrofer,
  • støtte til produksjon, foredling og markedsføring av landbruksprodukter og
  • støtte som har en sosial karakter i transportsektoren.

Utover dette foreslås det endringer til hvordan Kommisjonen må rådføre seg med Rådgivende komité for statsstøtte før vedtakelse av forordninger. Det foreslås at det skal være færre obligatoriske møter i Rådgivende komitée før hver regelendring for å få en mer effektiv prosess. Det bør brukes mest tid på kompliserte regelverk, mens enklere endringer (”minor amendments”) og forlengelser bør behandles raskere. Kommisjonen legger også opp til mer elektronisk saksbehandling, og publisering på Kommisjonens nettsider fremfor i Official Journal. Et annet forslag til endring er at årsrapportering, fra medlemsland til Kommisjonen, om anvendelse av gruppeunntak skal skje elektronisk. Dette er allerede innført for Norges del overfor ESA.     

Merknader

Kommisjonens intensjoner om å endre rådsforordning 994/98 er en oppfølging av State Aid Action Plan: Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005 - 2009 (SAAP) fra 7. juni 2005. Dette behovet utdypes i utkastet til den nevnte rapporten om anvendelsen av rådsforordning 994/98.

Utkastet til revidert rådsforordning 994/98 vil gi Kommisjonen økt kompetanse til å vedta gruppeunntak. Det er ikke ventet at Kommisjonen vil få kompetanse til å vedta gruppeunntak vedrørende nye og andre typer støtteordninger enn det som i dag kan godkjennes etter regelverket om offentlig støtte. Det materielle handlingsrommet til norske myndigheter er derfor ikke ventet å utvides. Utkastet til endring kan først og fremst få prosessuell betydning for norske myndigheter.

Dersom Kommisjonen benytter seg av nye kompetansehjemler kan det lette det administrative arbeidet for norske myndigheter ved at færre støtteordninger må notifiseres til og godkjennes av ESA i forkant av tildeling.

En endring av rådsforordning 994/98 vil ikke få rettslige konsekvenser i Norge. Når Kommisjonen vedtar nye gruppeunntak etter denne rådsforordningen vil de imidlertid tas inn i norsk rett gjennom forskrift.

Se også egne EØS-notat om forlengelsen av eksisterende gruppeunntak og om å samle eksisterende og nye gruppeunntak i ett supergruppeunntak.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget for offentlig støtte og referansegruppen for offentlig støtte er orientert om saken, og de ble bedt om å komme med eventuelle innspill før 2. november 2006. Vi mottok meget få merknader; ett departement stilte seg positiv til endring av rådsforordning 995/98.

Vurdering

Utkastet til revidert rådsforordning 994/98 vil gi Kommisjonen økt kompetanse til å vedta gruppeunntak. Det er ikke ventet at Kommisjonen vil få kompetanse til å vedta gruppeunntak vedrørende nye og andre typer støtteordninger enn det som i dag kan godkjennes etter regelverket om offentlig støtte. Det materielle handlingsrommet til norske myndigheter er derfor ikke ventet å utvides. Utkastet til endring kan først og fremst få prosessuell betydning for norske myndigheter.

Dersom Kommisjonen benytter seg av nye kompetansehjemler kan det lette det administrative arbeidet for norske myndigheter ved at færre støtteordninger må notifiseres til og godkjennes av ESA i forkant av tildeling.

På møtet 9. november 2006 hadde mange medlemsland flere kommentarer til utkastet til ny rådsforordning. Flere medlemsland ønsket begrep i teksten definert nærmere (f.eks. hva som ligger i at det kan gis gruppeunntak til "kultur", "naturkatastrofer" mv.). Til dette svarte Kommisjonen at nærmere beskrivelse av begrep kommer i neste runde når Kommisjonen vil foreslå konkrete gruppeunntak med hjemmel i den nye rådsforordningen. Flere medlemsland var negative til den foreslåtte forenklingen av prosedyrene i Rådgivende komitée. Mange mente det bl.a. ikke var klart nok beskrevet når den foreslåtte forenklede prosedyren ville kunne benyttes. I tillegg mente mange at to møter og dagens frister for tilbakemeldinger er nødvendige for å sikre gjennomsiktlig prosess og for å ha tilstrekkelig tid til å kunne vurdere forslagene. Kommisjonen skal prøve å ta hensyn til disse kommentarene når de nå utarbeider nytt utkast til rådsforordning.     

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 0994/1998

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen