Vet - identifikasjon småfe

Kommisjonsforordning EF Nr 1505/2006 av 11 oktober 2006 om implementering av Rådsforordning (EF) Nr 21/2004 vedrørende minimum antall kontroller som skal gjennomføres i relasjon til identifikasjon og registrering av småfe....

Commission Regulation (EC) No 1505/2006 of 11 October 2006 implementing Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards the minimum level of checks to be carried out in relation to the identification and registration of ovine and caprine animals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.10.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og den skal anvendes fra 1. januar 2007. Rettsakten ble behandlet i EØS-komiteen 6. juli 2007 og tatt inn i norsk rett ved forskrift 14. september 2007 nr. 1058 om instruks om minimumskrav for tilsyn med identifikasjon og registrering av småfe. 

Rettsakten retter seg mot myndigheten, og myndigheten ved Mattilsynet fører allerede tilsyn i tråd med kravene og har orientert bransjen om hvilke krav som stilles. Det ble gitt unntak fra alminnelig høring av henvisningsforskrift for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1505/2006, jf fvl § 37 fjerde ledd litra c og utredningsinstruksen pkt 5.4.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjennomfører Rådsforordning (EF) Nr 21/2004 vedrørende minimum antall kontroller som skal gjennomføres i relasjon til identifikasjon og registrering av småfe.

Myndighetene skal årlig kontrollere minst 3% av besetningene og minst 5 % av dyrene i medlemsstaten, etter en mal gitt i forordningen. Utvelgelsen av besetninger skal gjøres på grunnlag av en risikoanalyse. Myndighetene skal skrive en rapport etter hvert kontrollbesøk. Rettsakten krever at myndighetene skal lage en årsrapport som første gang skal sendes kommisjonen/ ESA innen 31. august 2008 og deretter 31. august hvert år. Vedlegget til rettsakten er en modell over hva årsrapporten skal inneholde.

Merknader

Rettsakten er gjennomført i Forskrift 14. september 2007 nr. 1058 om minimumskrav for tilsyn med identifikasjon og registrering av småfe. Notifikasjon oversendt ESA 2. oktober 2007.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1505/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1505

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.10.2006
Frist returnering standardskjema: 27.11.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 073/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.10.2007

Lenker

Til toppen