Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2006/62/EF av 12. juli 2006 som endrer anneksene til rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for desmedifam, fenmedifam og klorfenvinfos ...

Commission Directive 2006/62/EC of 12 July 2006 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for desmedipham, phenmedipham and chlorfenvinphos....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble implementert i norsk regelverk 03.05.2007

Medlemsstatene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 20. januar 2008 og ta i bruk grenseverdiene fra 21. januar 2008.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdiene for desmedifam, fenmedifam og klorfenvinfos. Stoffene har vært på markedet i EU, men først nå blitt vurdert for inkludering i Annex I til direktiv 91/414/EØF. Desmedifam og fenmedifam er inkludert mens det ble besluttet å ikke inkludere klorfenvinfos. Visse medlemsstater  har imidlertid fått tillatelse til opprettholde godkjenningen av visse preparater inneholdende klorfenvinfos til 30. juni 2007.

Ved vurderingen ble det fastsatt ADI (akseptabelt daglig inntak) og hvis nødvendig ARfD (akutt referansedose). Eksponeringen av forbrukere av produkter som er behandlet med disse stoffene er vurdert i henhold til EU's prosedyrer. Det har også blitt tatt hensyn til WHO guidelines. Det er konkludert med at de foreslåtte MRL's ikke vil føre til overskridelser av ADI eller ARfD.

De fleste grenseverdiene er satt på deteksjonsgrensen og mange er midlertidige. Disse blir gjort permanente etter 4 år.

Merknader.

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Gjennomføringen i norsk rett medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merkander

Rettsakten har vært på høring hos interessentene. Mattilsynet har ikke mottatt noen kommentarer på rettsakten.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Av disse stoffene er bare fenmedifam godkjent i Norge. Grenseverdien settes ned bl.a. i jordbær. Innlevert dokumentasjon er for dårlig til å kunne tillate bruk når nye grenseverdier trer i kraft i 2008. Det er imidlertid tid til å utføre egne forsøk hvis ikke tilvirker har ny dokumentasjon som er tilstrekkelig for vurdering. Det er derfor lite sannsynlig at nedsettelse av grenseverdiene får konsekvenser for bruken i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/62/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/62/EF
Celexnr.: 32006L0062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2006
Frist returnering standardskjema: 28.09.2006
Dato returnert standardskjema: 14.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 007/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.05.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen