Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2006/61/EF av 7. juli 2006 som endrer anneksene til rådsdirektivene 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for atrazin, azinfos-ethyl, cyflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomyl, parakvat og triazofos....

Commission Directive 2006/61/EC of 7 July 2006 amending the Annexes of Council Directives 86/362 EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for atrazine, azinphos-ethyl, cyfluthrin, etephon, fenthion, methamidophos, methomyl, paraquat and triazophos....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er implementert i norsk regelverk 03.05.2007 

Medlemsstatene skal ha tilpasset sitt nasjonale regelverk innen 20. januar 2007 og tatt i bruk de nye grenseverdiene fra 21. januar 2007.

Rettsakten endrer grenseverdiene for atrazin, azinfos-etyl, cyflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomyl, parakvat og triazofos. Bakgrunnen er at Kommisjonen ble informert om at det var behov for å revurdere gjeldende grenseverdier i lys av ny informasjon om toksikologien og forbrukernes inntak.

Langtids- og korttidseksponering for disse stoffene via næringsmidler som kan inneholde rester er vurdert i henhold til gjeldende EU- prosedyrer og praksis. Det er også tatt hensyn til WHO guidelines. Der det er relevant er også den akutte eksponeringen av hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester, vurdert. Konklusjonen er at tilstedeværelse av rester lik eller under grenseverdiene ikke vil medføre akutte toksiske effekter.

Grenseverdiene er permanente og de fleste er satt på deteksjonsgrensen.

Merknader.

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. 

Sakkyndige instansers merkander

Rettsakten har vært på høring hos interessentene. Mattilsynet har ikke mottatt noen kommentarer på rettsakten.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Av stoffene direktivet omhandler, er bare etefon godkjent i Norge. Endringene i grenseverdiene vil ikke få konsekvenser for norsk bruk.  

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/61/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/61/EF
Celexnr.: 32006L0061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2006
Frist returnering standardskjema: 28.09.2006
Dato returnert standardskjema: 14.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 007/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.05.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen