VET - AI

Kommisjonsvedtak 2006/437/EF av 4 august 2006 om godkjenning av diagnostisk manual for aviær influensa i henhold til krav i Rådsdirektiv 2005/94/EF (notifisert under dokumentnummer C(2006) 3477)...

Commission Decision 2006/437/EC of 4 August 2006 approving a Diagnostic Manual for avian influenza as provided for in Council Directive 2005/94/EC (notified under document number C(2006) 3477)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.09.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold:
Rettsakten godkjenner en diagnostisk manual for aviær influensa. Den diagnostiske manualen nedfeller fellesskapets diagnostisk prosedyrer, prøvetakingsmetoder og kriterier for evaluering av resultater fra laboratorieprøver mhp bekreftelse av aviær influensa. Formålet med den diagnostiske manualen er å koordinere fellesskapets AI prosedyrer, metoder og evaluering av resultater.

Merknader:

Rettsakten medfører ikke behov for forskriftsverksendring.

Aktuelt regelverk på området er:

Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa

Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer

Forskrift tiltak ved funn av høypatogen aviær influensa hos viltlevende fugl

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for aviær influensa og ansvarlig for at laboratoriemetoder og -prosedyrer gjennomføres i henhold til EUs krav.

Deler av manualen vil være aktuelt å gjennomføre i forbyggings- og bekjempelsesplanen for aviær influensa.

Sakkyndige instanser merknader:

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/437/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0437

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.09.2006
Frist returnering standardskjema: 17.10.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 072/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen