VET - bluetongue restriksjoner

Kommisjonsvedtak 2006/650/EF av 25 september om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende restriksjonssoner i forbindelse med blutongue (notifisert under dokument nummer C(2006) 4227)...

Commission Decision 2006/650/EC of 25 September 2006 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue (notified under document number C(2006) 4227)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer Kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om etablering av beskyttelses- og overvåkningssoner (sperresoner) i forbindelse med bluetongue og betingelser for forflytning av drøvtyggere ut av og gjennom disse sonene. Kommisjonsvedtak 2005/393/EF er tidligere endret ved kommisjonsvedtak 2006/591/EF.

Etter vurdering av den epidemiologiske situasjonen i den nordlige delen av Nederland, sammenholdt med nye bekreftede tilfeller av bluetongue, endres vedtak 2005/393/EF. Dette betyr at sperresonen utvides til å gjelde for hele Nederland.

Etter tilbakemelding fra veterinæremyndigheter i Tyskland er det også nødvendig å foreta en mindre endring i forbindelse med avgrensning av sperresonen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Endringen går ut på at vedlegget oppdateres i forhold til land hvor det er restriksjoner i forhold til forflytning av drøvtyggere samt sæd, egg og embryo i sperresonene. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/650/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0650

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2006
Frist returnering standardskjema: 09.11.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 072/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen