VET - bluetongue restriksjonssoner

Kommisjonsvedtak 2006/591/EF om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende restriksjonsoner i forbindelse med bluetongue (notifiseres under dokumentnummer C(2006) 3947)...

Commission Decision of 1 September 2006 amending Decision 2005/393/EC as regards the restricted zones in relation to bluetongue (notified under document number C(2006) 3947)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.09.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer Kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om beskyttelses- og overvåkningssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for forflytning ut av og gjennom disse sonene. Vedtak 2005/393/EF inneholder bestemmelser om avgrensning av de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstatene skal etablere beskyttelses- og overvåkningssoner (sperresoner) i forbindelse med bluetongue.

Nederland, Belgia og Tyskland har rapportert til Kommisjonen en rekke kliniske tilfeller med mistanke om bluetongue på drøvtyggere i områder beliggende tett opp til Luxembourg og Frankrike og innen for en radius på 50 km fra Kerkrade i Nederland, hvor den første mistanke om et tilfelle ble påvist.

For å unngå at sykdommen spredde seg fra de sykdomsrammede områdene, fastsatte Kommisjonen vedtak 2006/577/EF av 22. august 2006 om visse beskyttelsestiltak overfor bluetongue. Vedtaket fastsatte bestemmelser om restriksjoner i forbindelse med forflytning av dyr av arter, som er mottagelige for bluetongue, samt sæd, egg og embryo fra disse. Vedtaket ble gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. august om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Belgia, Tyskland og Nederland. Forskriften forbyr innførsel av drøvtyggere og sæd, ova og embryo av levende drøvtyggere fra berørte områder i de sykdomsrammede landene.

EF-referanselaboratoriet for bluetongue i Pirbright i England har nå bekreftet bluetonguevirus av serotype 8. Denne serotypen har aldri tidligere forekommet i Europa.

På bakgrunn av dette analyseresultat endres vedtak 2005/393/EF til å omfatte en ny sperresone som omfatter det sykdomsrammede området. Samtidig oppheves vedtak 2006/577/EF.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 9. mars 2006 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Endringen går ut på at vedlegget oppdateres i forhold til land hvor det er restriksjoner i forhold til forflytning av drøvtyggere samt sæd, egg og embryo i sperresonene. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/591/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0591

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.09.2006
Frist returnering standardskjema: 17.10.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 072/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen