MSS-beslutningen

Kommisjonens beslutning av 14. februar 2007 om harmonisert bruk av frekvensressurser i 2 GHz-båndet med sikte på innføring av systemer som leverer mobile satellittjenester...

COMMISSION DECISION of 14 February 2007 on the harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the implementation of systems providing mobile satellite services...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.04.2007

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen er vedtatt i EU.

Sammendrag og innhold 

MSS-beslutningen har til formål å etablere en politisk og rettslig ramme for medlemsstatene for å sikre koordinert bruk av båndene 1980 – 2010 MHz (Earth-to-space) og 2170 – 2200 (space-to Earth) (2 GHz) for systemer som leverer mobile satellittjenester. MSS-beslutningen utgjør grunnlaget for et felles regulatorisk rammeverk for anvendelse av båndene.

Formålet med beslutningen er videre å sikre en effektiv og sammenhengende utnyttelse av frekvensressurser vesentlig for utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester. Målsettingen er en teknisk plattform som gjør det mulig å tilby tjenester i medlemsstatene på et regionalt nivå eller som er Europa-dekkende. I den forbindelse sees systemer som er i stand til å levere mobile satellittjenester (MSS) som en innovativ alternativ plattform som kan levere en rekke Europa-dekkende tjenester innen telekommunikasjon og kringkasting/multidistribusjon uavhengig av hvor sluttbrukerne er lokalisert. Dette kan være tjenester som høyhastighets internett/intranett aksess, mobile multimediatjenester og kommunikasjonsløsninger for beskyttelse av sivile og for katastrofehjelp.

Systemer som kan levere mobile satellittjenester bør inkludere en eller flere romstasjoner og kan omfatte komplimentære jordbaserte komponenter (Complimentary Ground Components – CGC), dvs. fast plasserte jordstasjoner for å forbedre tilgjengeligheten til mobile satellittjenester i områder hvor det ikke er mulig å sikre den nødvendige kvalitet på kommunikasjonen med en eller flere romstasjoner.

Det er frekvensressurser til rådighet for mobile satellittjenester i frekvensbåndene 1980 – 2010 MHz og 2170 – 2200 (2 GHz) i overensstemmelse med Den Internasjonale Telekommunikasjonsunionens (ITU) beslutninger under WARC-92.

Medlemsstatene skal sikre at båndene avsettes og gjøres tilgjengelig fra 1. juli 2007.

Medlemsstatene skal granske bruken av båndene og rapportere resultatene til Kommisjonen slik at denne kan vurdere revisjon av MSS-beslutningen om nødvendig.

Merknader

Kommisjonens beslutning om harmonisert bruk av frekvensressurser i 2 GHz-båndet med sikte på innføring av systemer som leverer mobile satellittjenester – heretter MSS-beslutningen – er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, og da særlig art. 4 (3).  

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven kapittel 6. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene i kapittel 6, tas det også i dag hensyn til forpliktelser som følger av internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen. Ved implementeringen av MSS-beslutningen vil det ikke være nødvendig å gjøre tilpasninger i gjeldende regulering.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalgets behandling av saken 

Vurdering

Det generelle utgangspunktet for norsk frekvensforvaltning er at samfunnet høster størst avkastning av frekvensspekteret i den grad det blir brukt til å produsere de tjenestene det er størst etterspørsel etter, og som det er størst betalingsvilje for. Et annet overordnet mål er at lisenser skal være så teknologinøytrale og fleksible som mulig med tanke på utnyttelsesmåte. Forholdene skal legges til rette for at eldre teknologi skal kunne erstattes med mer frekvenseffektiv teknologi og med muligheter for innovasjon og vekst i det nasjonale kommunikasjonstilbudet. Samtidig er det et mål at det skal gjennomføres en hurtig implementering av tiltrådte internasjonale avtaler om frekvensbruk, herunder felleseuropeiske beslutninger (ECC Decisions) om harmonisert frekvensbruk.

I henhold til norsk frekvensforvaltning i dag er innholdet i MSS-beslutningen ikke i strid med norske interesser på området selv om norsk frekvensforvaltning i størst mulig grad søker å være mest mulig teknologi- og tjenestenøytral er det støtte for at 2 GHz båndet avsettes til mobile satellittjenester.

Det er ikke avklart hvilke økonomiske konsekvenser beslutningen vil få. De administrative konsekvensene av beslutningen vil være at norske myndigheter må ta hensyn til den av EU planlagte allokeringen av frekvensbåndene til MSS-tjenester når myndigheten mottar søknad om utnyttelse av frekvensressurser i de aktuelle båndene.

Beslutningen er en sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket. Det tilrådes at beslutningen tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

EU-kommisjonen har invitert til offentlig høring av forslag til koordinert EU-prosess for utvelging og autorisasjon for systemer som kan tilby mobile satellittjenester i 2GHz-båndet. EU-kommisjonen har gjennom flere møter i ekspertgruppen "2 GHz MSS Regulatoy Issues" utarbeidet et forslag til grunnstrukturen for en over-europeisk tildelingsprosedyre og autorisasjon av systemer som tilbyr mobile satellittjenester som også inkluderer bruken av komplimentære bakkekomponenter (Complimentary Ground Components - CGC). Gruppen har bestått av representanter fra EUs Radio Spektrum komité (RSC) og Kommunikasjonskomité (COCOM). Post- og teletilsynet har også deltatt her.

Forslaget er lagt ut på EU-kommisjonens hjemmeside.

Høringen pågår frem til 30. mai 2007.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)409
Rettsaktnr.: 2007/98/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF
Celexnr.: 32007D0098

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.03.2007
Frist returnering standardskjema: 30.04.2007
Dato returnert standardskjema: 16.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 162/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 25.07.2003
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.06.2008

Lenker