Rådsforordning (EF) nr. 1942/2006 av 12. desember 2006 om endring av forordning (EF) 1321/2004 om opprettelse av strukturer for forvaltning av de europeiske programmer for satellittbasert radionavigasjon...

Rådsforordning (EF) nr. 1942/2006 av 12. desember 2006 om endring av forordning (EF) 1321/2004 om opprettelse av strukturer for forvaltning av de europeiske programmer for satellittbasert radionavigasjon...

COUNCIL REGULATION (EC) No 1942/2006 of 12 December 2006 amending Regulation (EC) No 1321/2004 on the establishment of structures for the management of the European satellite radio-navigation programmes...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt av Rådet 12. desember 2006. Den ble formelt tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 94/2009 8. juli 2009.

Sammendrag av innhold   
Forordningen endrer mandatet til Den europeiske tilsynsmyndigheten for GNSS (Galileo Supervisory Authority - GSA) til å være ansvarlig for å fullføre utviklingsfasen av Galileo, samt til å kunne bedrive forskningsaktiviteter. Fellesforetaket Galileos (Galileo Joint Undertaking - GJU) oppgaver og eiendeler overføres til GSA. Formålet med dette er å gjøre GSA i stand til å overta ansvaret for den resterende del av utviklingsfasen når Fellesforetaket Galileo slutter å operere pr. 31.12.2006.


GJU ble opprettet ved forordning (EF) nr. 876/2002 for å gjennomføre utviklingsfasen av Galileo og å forberede de etterfølgende fasene. Fellesforetaket hadde en løpetid frem til utgangen av 2006. GSA ble opprettet ved forordning (EF) 1321/2004.


Merknader   
Forordningen gjør endringer blant annet knyttet til eierskap av infrastrukturen til Galileo. I tillegg opprettes en komité for systemets sikkerhet og pålitelighet, bestående av en representant fra hvert medlemsland og en fra Kommisjonen samt utvalgte observatører. Norge er gjennom EØS-avtalen sikret deltagelse uten stemmerett i sikkerhetskomiteen.  


Økonomiske og administrative konsekvenser 
Norge har deltatt finansielt og industrielt i utviklingen av Galileo gjennom European Space Agency (ESA). I utviklingsfasen deltok Norge både gjennom ESA og på EU-siden av programmet. Stortinget vedtok i juni 2009 å innlemme deltakelse i utbyggingsfasen av EUs satelittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS i EØS-avtalen protokoll 31. Norges deltakelse i utbyggingsfasen medfører forpliktelser på rundt 69 mill. euro for perioden 2008-2013. I tillegg vil det påløpe administrasjonskostnader for Norsk Romsenter og Nasjonal sikkerhetsmyndighet samt et mulig bidrag i form av en nasjonal ekspertstilling i Kommisjonen, på samlet 6,3 mill. kroner årlig.  


Sakkyndige instansers merknader   
Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Justisdepartementet, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Det avkom ingen merknader. Videre er St.prp. nr. 54 (2008-2009) skrevet i samarbeid UD, FKD, JD, MD og SD, og deres innspill er innarbeidet i proposisjonen, Norsk Romsenter har bistått med kvalitetssikring av teksten, og proposisjonen har vært på høring blant de berørte departementer.

Vurdering

Norges deltakelse i Galileo har betydning for Norges forhold til EU, og muligheten for samarbeid om felles infrastruktur. Galileo representerer tverrsektoriell merverdi og samfunnsnytte, spesielt i nordområdene. Deltakelse i Galileo har også stor betydning for Norges rolle i det europeiske samarbeidet innen romvirksomhet i ESA og EU generelt og satellittnavigasjon spesielt. Norges rolle i Galileo vil ha stor betydning for norske næringsinteresser, og de mulighetene norsk romrelatert industri vil ha innenfor et stadig tettere samarbeid mellom EU og ESA.

Andre opplysninger

På det tidspunkt forordningen ble fremmet var norsk deltakelse i utbyggings- og driftsfasen av Galileo gjenstand for bilaterale forhandlinger som først vil være sluttført etter at forordningen trådte i kraft. Uten en overgangsordning inntil de bilaterale forhandlingene var avsluttet, ville Norge kunne miste rettigheter i styringsorganene til Galileo i den resterende del av utviklingsfasen av Galileo. Etter en krevende prosess som også omfattet politiske kontakter, ble resultatet at Norge fikk en midlertidig status som observatør i kraft av å være ekspert for ESA.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2006)261
Rettsaktnr.: 1942/2006
Basis rettsaktnr.: 1321/2004
Celexnr.: 32006R1942

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.01.2007
Frist returnering standardskjema: 14.02.2007
Dato returnert standardskjema: 23.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 094/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker