TSI telematikkprogrammer - godstransport på jernba

Kommisjonsforordning om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammer for godstrafikk" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog...

Commission regulation concerning the technical specification for interoperability relating to the telematic applications for freight subsystem og the trans-European conventional rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsforordningen (EC)62/2006 ble vedtatt 23. desember 2005, og ble publisert i OJ 18. januar 2006. Forordningen trådde i kraft ved publisering i OJ.

Forskrift 26. oktober 2007 nr. 1197 om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammer for godstrafikk" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-telematikkprogrammer) ble vedtatt  26. oktober 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr 100 om anlegg og drift av jernbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5 og § 16 og forskrift 10. april 2006 nr. 411 om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystem (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd. Forskriften er publisert i Norsk Lovtidend 2. november og trer i kraft straks.

Bakgrunn

Med bakgrunn i direktivet om interoperabilitet på det konvensjonelle euro­pei­ske jernbanenett 2001/16/EC, implementert i norsk rett i samtrafikk­for­s­krif­ten, forskrift nr. 411 fastsatt av Sam­ferd­selsdepartementet 10. april 2004, skal kommisjonen foreslå rettsakter for å fastsette tekniske spesifikasjoner til interoperabilitet/samtrafikkevne (TSI) på det konvensjonelle europeiske jern­­bane­nett. TSIen er gitt i Kommisjonsforordning EC/62/2006 av 23. desem­­ber 2005, publisert i OJ 18. januar 2006, som adresserer markeds­aktørene i godstransport på jernbane i Europa. Basisparametrene for TSIen ble gitt i Kommisjonsbeslutning 2004/446/EC, som er implementert i for­s­krift nr. 116 av 9. februar 2005, denne kommisjons­beslut­ningen opphører etter at Kommisjonsforordning EC/62/2006 trer i kraft, jf. art. 4 i forordningen.

Sammendrag

TSIens hovedmål er å standardisere logiske grensesnitt (på applikasjonsnivå) og minimum infor­masjonsinnhold i telematikk­applikasjoner for gods­tran­sport på det konven­sjo­nel­le trans­euro­pe­iske jernbanenett, for å legge for­hol­dene til rette for at godstransport på det europeiske jern­banenettet enklere kan gjøres søm­løst med tanke på informasjonsutveksling, uavhengig av land og operatør. TSIen inneholder grunn­leg­gende minimumskrav til systemer og gren­se­snitt som etableres av de ulike aktørene, og skal samle og binde sammen den informasjonen som disses systemene «genererer». Stan­dard­i­ser­ing vil bidra til å åpne godsmarkedet for konkurranse og forbedre kvali­teten på inter­nas­jonal gods­tran­sport på jernbane i Europa, og dermed legge til rette for videre vekst i internasjonal godstransport på jernbane i Europa. TSIen er i prinsippet teknologi­nøy­tral.  Innfor­mas­jonsmengden som omfattes av TSIen er i hovedsak relatert til den jernbanespesifikke delen av den operative driften av godstog, og er nært knyttet til den informasjonen som genereres av trafikk­planlegging og -styring.  Aktører som er omfattet av TSIen er jern­bane­fore­tak (godstransportører på jernbanen) og infra­struk­tur­for­val­tere som definert i inter­opera­bilitets­direk­ti­vet. TSIen omfatter også grensesnitt mot transportbrukere, og ter­min­al­for­val­tere/­eier i den grad dette ikke er jernbaneforetak eller infra­struktur­for­val­tere, samt gren­se­snitt mot andre definerte del-sys­temer av jernbanen, spesi­fikt styring, kontroll og signal (ERTMS/ETCS – trafikkstyring), «operation and trafic management» (drift og trafikkplanlegging++).

 Et utgangspunkt for TSIen er at infrastrukturforvaltninger og berørte jern­bane­foretak, som i dag har investert i aktuelle datasystemer, i størst mulig grad skal kunne benytte eksisterende systemer. Jernbaneforetak som ikke har investert i slike systemer vil måtte gjennomføre nyinvesteringer. Det er uklart hvordan TSIen er å forstå/omfatter jernbaneforetak/transporter som er en integrert del av en større virksomhet, og hvor jernbanetransporten som sådan ikke tilbys i et marked. Konkret gjelder dette f.eks. MTAS/­MTAB sin transport av malm på Ofotbanen, hvor malmtransporten og jernbaneforetakene er en del av LKABs totale virksomhet. Vesentlige deler av TSIen synes å være rettet mot tradisjonell vogn­last på jernbane, hvor dis­tri­bu­­sjon av gods gjennom jernbanenettet skjer ved distribusjon av gods­vog­ner, kontra mer moderne driftsopplegg med kom­bitransport, hvor de enkelte togene består av en forholdsvis fast tog-/vognstamme hvor lasten er contai­nere eller semi-hengere som tran­spor­teres fra punkt til punkt (alternativt «systemtog» som er tog tilpasset en bestemt godstype, for eksempel bulktransport av malm, tømmer, flis m.v.). De representative organer for jernbanesektoren/-industrien på et europeisk nivå (bl.a. UIC – den internasjonale jernbaneunionen og EIM – europeiske infra­strukturforvaltere) jf. art 3(2) i (EC)881/2004, skal innen ett år etter publi­seringen av TSIen (dvs. et år fra 18. januar 2006) oversende en strategisk implementeringsplan for TSIen, jf. kap. 7.1 TSIen.

Merknader

Det er utarbeidet et nasjonalt rammeverk for bruk av IKT-systemer i for­bin­del­se med multimodal transport – Arktrans. Det er foreløpig usikkert om/­hvordan Arktrans tilfredsstiller/er kompatibel med kravene gitt i TSIen. Basisparametrene for TSIen ble som nevnt gitt i Kommisjonsbeslutning 2004/446/EC, som er implementert i forskrift nr. 116 av 9. februar 2005. Det er for øvrig ikke noen parallell norsk lovgivning/­regulering/­standard til TSIen.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordningen har vært forelagt Jernbaneverket og Statens jern­bane­til­syn. Jern­bane­verkets synspunkter/merknader er innarbeidet i dette notatet. Statens jernbanetilsyn har ikke merknader til kommisjonsforordningen.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 62/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R0062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2006
Frist returnering standardskjema: 01.03.2006
Dato returnert standardskjema: 15.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 144/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.11.2007

Lenker

Til toppen