Vet - tiltredelse Bulgaria og Romania

Rådsdirektiv 2006/104/EF av 20. november 2006 som tilpasser visse direktiver innen landbruksområdet (veterinær og phytosanitær lovgivning) på grunn av tiltredelsen av Bulgaria og Romania...

Council Directive 2006/104/EC of 20 November 2006 adapting certain Directives in the field of agriculture (veterinary and phytosanitary legislation) by reason of the accession of Bulgaria and Romania...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer en lang rekke rettsakter innen veterinærområdet som følge av Bulgarias og Romanias tiltredelse til EU 1. januar 2007.

Landbruk

Veterinær og plantehelselovgivning

1. Veterinær lovgivning.

1. Council Directive 64/432/EEC of 26 June 1964 on animal health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine

 • Tilføyelse av begrepet "region" på bulgarsk og rumensk i artikkel 2 p
 • Tilføyelse av nasjonale referanselaboratorier i Bulgaria og Romania for visse sykdommer.

2. Council Directive 90/426/EEC of 26 June 1990 on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae

 • Tilføyelse av bulgarsk og rumensk oversettelse av "veterinærinspektør" i modell for helsesertifikat i handel mellom medlemsstater i EU.

3. Council Directive 90/539/EEC of 15 October 1990 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs

 • Tilføyelse av nasjonale referanselaboratorier for Bulgaria og Romania

4. Council Directive 91/68/EEC of 28 January 1991 on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals

 • Tilføyelse av begrepet "region" på bulgarsk og rumensk i artikkel 2 p.

5. Council Directive 91/496/EEC of 15 July 1991 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on animals entering the Community from third countries and amending Directives 89/662/EEC, 90/425/EEC and 90/675/EEC

 • Fjerner en overgangsregel fra forrige utvidelse for handel mellom Ungarn og Romania.

6. Council Directive 92/35/EEC of 29 April 1992 laying down control rules and measures to combat African horse sickness

 • Tilføyelse av nasjonale referanselaboratorier for Bulgaria og Romania

7. Council Directive 92/40/EEC of 19 May 1992 introducing Community measures for the control of avian influenza

 • Tilføyelse av nasjonale aviær influensa-laboratorier for Bulgaria og Romania

8. Council Directive 92/66/EEC of 14 July 1992 introducing Community measures for the control of Newcastle disease

 • Tilføyelse av nasjonale Newcastle disease laboratorier for Bulgaria og Romania

9. Council Directive 92/119/EEC of 17 December 1992 introducing general Community measures for the control of certain animal diseases and specific measures relating to swine vesicular disease

 • Tilføyelse av diagnostiske laboratorier for Bulgaria og Romania

10. Council Directive 93/53/EEC of 24 June 1993 introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases

 • Tilføyelse av nasjonale referanselaboratorier for Bulgaria og Romania

11. Council Directive 95/70/EC of 22 December 1995 introducing minimum Community measures for the control of certain diseases affecting bivalve molluscs

 • Tilføyelse av nasjonale referanselaboratorier for Bulgaria og Romania

12. Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products and repealing Directives 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC and 91/664/EEC

 • Fastsetter dato (31. mars 2008) for når Bulgaria og Romania for første gang skal oversende til Kommisjonen resultater fra overvåkningsprogrammer fastsatt etter direktivet.

13. Council Directive 97/78/EC of 18 December 1997 laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries

 • Fjerner en overgangsregel fra forrige utvidelse for handel mellom Ungarn og Romania.  
 • Tilføyer Bulgaria og Romania i liste over EUs medlemsstater.

14. Council Directive 2000/75/EC of 20 November 2000 laying down specific provisions for the control and eradication of bluetongue

 • Endrer overskriften til Vedlegg 1 A "Liste over nasjonale laboratorier for bluetongue" slik at den fremkommer på alle EUs offisielle språk.
 • Tilføyer nasjonale laboratorier for Bulgaria og Romania

15. Council Directive 2001/89/EC of 23 October 2001 on Community measures for the control of classical swine fever

 • Tilføyer nasjonale laboratorier for klassisk svinepest for Bulgaria og Romania

16. Council Directive 2002/60/EC of 27 June 2002 laying down specific provisions for the control of African swine fever and amending Directive 92/119/EEC as regards Teschen disease and African swine fever

 • Tilføyer nasjonale laboratorier for afrikansk svinepest for Bulgaria og Romania

17. Council Directive 2003/85/EC of 29 September 2003 on Community measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive 85/511/EEC and Decisions 89/531/EEC and 91/665/EEC and amending Directive 92/46/EEC

 • Tilføyer laboratorier i Bulgaria og Romania som er autorisert til å håndtere levende munn og klovsyke-virus for vaksineproduksjon

18. Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents, amending Council Decision 90/424/EEC and repealing Council Directive 92/117/EEC

 • Fastsetter dato (31. mars 2008) for når Bulgaria og Romania for første gang skal oversende til Kommisjonen resultater fra overvåkningsprogrammer fastsatt etter direktivet.

II Plantehelselovgivning

Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market

 • Tilføyelse av en rekke risikosetninger på bulgarsk og rumensk i vedlegg IV og V.

 Merknad

Rettsakten krever forskriftsendring i en rekke forskrifter. Dette vil bli gjennomført i en egen forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med EØS-utvidelsen.

Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/104/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0104

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2007
Frist returnering standardskjema: 01.04.2007
Dato returnert standardskjema: 01.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen