Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vin - tiltredelse Bulgaria og Romania

Akt om tiltredelsesvilkår for Republikken Bulgaria og Romania og tilpasninger til traktatene som Den Europeiske Union er grunnlagt på, vedtatt 25. april 2005...

Act concerning the conditions of accession of the Republic of Bulgaria and Romania and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded adopted on 25 April 2005 ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Tiltredelsesakten for Bulgaria og Romania, med vilkår og tilpasninger i den sammenheng, dekker mange områder i en lang rekke vedlegg. Her omtales bare tilpasninger som skal tas inn i EØS-avtalen protokoll 47 om vin.

Vedlegg III: Liste referert til i artikkel 19 i tiltredelsesakten: tilpasninger til rettsakter vedtatt av institusjonene

2. Landbruk

Punkt 6. Rådsforordning (EF) 1493/1999 av 17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin

  • Bulgaria og Romania gis planterettigheter til produksjon av kvalitetsvin produsert i en spesiell region jf. forordningens artikkel 6.
  • En rekke områder i Romania og Bulgaria legges til de ulike vindyrkingssonene, jf forordningens vedlegg III.
  • Området "Tokay" i Slovakia legges til som vindyrkingssone

Vedlegg VII: Liste referert til i artikkel 23 i tiltredelsesakten: overgangsordninger, Romania

5. Landbruk

A. Landbrukslovgivning

Rådsforordning (EF) 1493/1999 av 17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin

  • Som et unntak fra artikkel 19(1)-(3) kan Romania inntil 31. desember 2014 godkjenne gjenplantingsrettigheter ved oppgraving av druesorthybrider som ikke er inkludert i klassefiseringen av druesorter. Unntaket gjelder bare for planting av arten Vitis vinifera.
  • Vingårder som faller inn under unntaket ovenfor kan ikke motta økonomisk støtte fra Fellesskapet, men nasjonalt statstilskudd kan gis til omstrukturering av disse vingårdene.

Merknader

Rettsakten krever endring i Protokoll 47. Det vil bli gjennomført en egen forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med EØS-utvidelsen.

Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Det er i EØS-avtalen gitt unntak fra forordning (EF) nr. 1493/1999 når det gjelder de delene av forordningen som ligger utenfor omfanget til Protokoll 47, blant annet regelverket knyttet til markedsordningen for vin eller handel med tredjeland.

Bestemmelsene om planterettigheter, jf. tilpasningene til forordningens artikkel 6, er ikke del av EØS-avtalen.

Rettsakten for øvrig er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Riktig celexnummer er 12005SA. Det er imidlertid ikke mulig å legge inn rettsaktnummer eller celexnummer på denne formen i EØS-notatbasen.

I EØS-beslutningen som innlemmer i EØS-avtalen tilpasningene til forordning (EF). nr. 1493/1999 som er gjengitt i tiltredelsesakten, sies det at ved en eventuell framtidig ikrafttredelse av EUs grunnlov skal tilpasningene i 1 2005 SA erstattes av tilpasningene i Protokollen om vilkår og ordninger knyttet til innlemmelsen av Republikken Bulgaria og Romania i Den Europeiske Union (1 2005 SP).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Annet
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0000/2005/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 12005AXXXX

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen