Såvarer - sortskjennetegn jordbruksarter

Kommisjonsdirektiv 2007/48/EF av 26. juli 2007 om endring av direktiv 2003/90/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i Rådsdirektiv 2002/53/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål...

Commission Directive 2007/48/EC of 26 July 2007 amending Directive 2003/90/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certa...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2007 ved EØS-komiteens beslutning nr 153/2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en endring av Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF om sortskjennetegn, og minstekrav ved bruk av disse, ved DUS-testing av nye plantesorter.  

DUS-testing av en sort skal foregå i samsvar med særskilte retningslinjer som gir de endelige detaljer om sortskjennetegn og minstekrav for disse. EUs særskilte organ for planteforedlerett (CPVO) har utarbeidet slike retningslinjer for en del arter. For at disse retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med DUS-testing og sortslisteopptak i det enkelte medlemsland, må dette fastsettes særskilt gjennom et Kommisjonsdirektiv. For de arter der CPVO ikke har fasatt slike retningslinjer skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet under UPOV, den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter. Hvilke arter der DUS-testingen skal foregå enten etter EUs eller etter UPOVs retningslinjer, framgår av to vedlegg til rettsakten. For arter utover de som EU og UPOV har retningslinjer for, gjelder nasjonale bestemmelser.

Den faktiske endringen i dette direktivet i forhold til 2003/90/EF gjelder flytting av arten lin fra vedlegg II til vedlegg I.  

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer og forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Høring hos næringen har vært ansett som overflødig da rettsakten ikke får betydning for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Den norske forskriften om prøving og godkjenning av plantesorter fastsetter under definisjonen av nyhetsprøving (= DUS-test) at dette "som hovedregel" skal gjennomføres i samsvar med UPOVs retningslinjer. Nyhetsprøving i Norge utføres av Mattilsynet. Vi gjennomfører for tiden bare nyhetsprøving av sorter for kornartene hvete, bygg og havre. Nyhetsprøving for sorter av andre arter kjøpes fra andre land som da utføres etter UPOVs eller EUs retningslinjer. Endringene som gjøres i direktivet er derfor uten betydning for oss.  

I og med at rettsakten er uten betydning for Norge, får den heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Mattilsynet anser rettsakten for relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/48/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/90/EF
Celexnr.: 32007L0048

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2007
Frist returnering standardskjema: 10.09.2007
Dato returnert standardskjema: 13.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen