Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2007/73/EF av 13. desember 2007 som endrer enkelte av vedleggene til rådsdirektivene 86/362/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid og trifloksystr...

Commission Directive 2007/73/EC of 13 December 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels of acetamiprid, atrazine, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid and trifloxystrobin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008.

Medlemsstatene skal tilpasse sitt regelverk innen 14. juni 2008 med unntak av for bestemmelsene for deltametrin og atrazin som skal gjøres gjeldende innen 14. september 2008. De nye grenseverdiene skal tas i bruk fra 15. juni 2008 med unntak av  for atrazin og deltametrin som skal tas i bruk fra 19. desember 2007 og for imazalil som skal tas i bruk fra 15. september 2008. 

Sammendrag av innhold 

Rettsaktene endrer en del av maksimumsgrenseverdiene for stoffene acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid og trifloksystrobin. For atrazin var gjeldende grenseverdier satt midlertidig i påvente av mer data. Det er nå funnet nødvendig å få gjort flere forsøk for å generere data. Den midlertidige statusen for grenseverdiene forlenges derfor.

Når det gjelder imazalil har Kommisjonen mottatt ønske fra en medlemstat om å revurdere sine nasjonale grenseverdier pga bekymringer for forbrukernes inntak. Det ble derfor foreslått å revurdere grenseverdiene på fellesskapsnivå.

For de øvrige stoffene er det ny eller endret bruk som er årsaken til at grenseverdiene er revurdert.

Forbrukernes langtidseksponering for stoffene via næringsmidler som kan inneholde rester er vurdert i henhold til EU's prosedyrer og praksis for dette. Det er også tatt hensyn til WHO guidelines. Konklusjonen er at de foreslåtte grenseverdiene ikke vil overskride akseptabelt daglig inntak (ADI).

For acetamiprid, deltametrin, indoksakarb, pymetrozin, pyraklostrobin og tiakloprid har det blitt satt akutt referansedose (ARfD). Den aktutte eksponeringen av forbrukene via hvert enkelt næringsmidler som kan inneholde rester er vurdert i henhold til EU's prosedyrer og praksis. Det er tatt hensyn til WHO's guidelines og den vitenskapelig komiteen for planters (SCP) mening. Grenseverdiene er satt slik at ARfD ikke overskrides. For de øvrige stoffene er det ikke nødvendig å sette ARfD og derfor er ikke korttidseksponeringen vurdert.

Når godkjent bruk av plantevernmidler ikke fører til påviselige rester i næringsmidler, det ikke er noen godkjent bruk eller det ikke finnes nødvendige data for å sette grenseverdier, settes grenseverdiene på den analytiske bestemmelsesgrensen.

Fastsettelse eller endringer i midlertidige grenseverdier på fellesskapsnivå er ikke til hinder for at medlemsstatene kan sette imidlertidige grenseverdier for acetamiprid, indoksakarb, pyraklostrobin, tiakloprid og trifloksystrobin for en periode på 4 år. Deretter blir fellesskapets grenseverdier gjeldende.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartentet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Av stoffene rettsakten omfatter er deltametrin (hobbybruk) imazalil, pyraklostrobin, tiakloporid og trifloksystrobin godkjent til bruk i Norge. Endringene i grenseverdiene får ingen betydning for bruken av disse stoffene i de kulturene som er godkjent norsk bruksområde.  

Endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/73/EF
Basis rettsaktnr.: 2007/73/EF
Celexnr.: 32007L0073

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2007
Frist returnering standardskjema: 25.01.2008
Dato returnert standardskjema: 10.03.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.06.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2008
Høringsfrist: 10.04.2008
Frist for gjennomføring: 14.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 10.06.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.06.2008

Lenker