Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2028/2006 av 18. desember 2006 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 for så vidt gjelder godkjenningen av preparatet av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, som tilhører gruppen mikroorganismer , som fôrtilsetningsstoff ...

Commission Regulation (EC) No 2028/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EC) No 600/2005 as regards the authorisation of the feed additive preparation of Bacillus licheniformis DSM 5749 and Bacillus subtilis DSM 5750, belonging to the group of microorganisms ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007. Forskriftsendringen ble fastsatt 31. juli 2007.

Sammendrag av innhold 

Produktet E 1700, handelsnavn Bioplus 2B, som består av to mikroorganismer, er tidligere godkjent til purke ved forordning (EF) nr. 1453/2004, til slaktegris og smågris ved forordning (EF) nr. 2148/2004 og til slaktekalkun og kalv ved forordning (EF) nr. 600/2005. Det er nå foretatt en ny vurdering av produktets blandbarhet med maduramicin ammonium som er et koksidiostatikum. I rettsakten er dette nå tilføyd på listen under ”Andre bestemmelser” sammen med andre koksidiostatika, og forordning (EF) nr. 600/2005 må derfor endres. 

Merknader 

Rettsakten krever endring av forskrift 12.april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader   

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel. Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Endringen anses som positiv for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2028/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R2028

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2007
Frist returnering standardskjema: 15.02.2007
Dato returnert standardskjema: 29.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 074/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2007

Lenker

Til toppen