Godkjennelse overvåkningsplaner

Kommisjonsbeslutning 2007/15/EF av 22. desember 2006 om godkjenning av overvåkningsplaner forelagt av Bulgaria og Romania for å detektere rester eller substanser i levende dyr og animalske produkter i henhold til Rådsdirektiv 96/23/EF (meddelt under nummer K(2006)6815) ...

Commision Decision 2007/15/EC of 22 December 2006 approving monitoring plans for the detection of residues or substances in live animals and animal products pursuant to Council Directive 96/23/EC as submitted by Bulgaria and Romania...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2007/17/EF omhandler godkjenning av Bulgarias og Romanias overvåkningsplaner for undersøkelse av restkonsentrasjoner eller substanser i levende dyr og animalske produkter i henhold til Rådsdirektiv 96/23/EF. Rådsdirektiv 96/23/EF etablerer detaljerte prosedyrer for prøveuttak og forsendelse av prøver samt hvilke stoffgrupper og substanser som skal prøvetas for de ulike dyrearter inkl fisk.

Merknader

Norge har fullt ut implementert direktiv 96/23/EF i forskrift av 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessige trygge næringsmidler. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet har vurdert kommisjonsbeslutningen som relevant og akseptabel. En godkjenning av Bulgarias og Romanias overvåkningsplaner vil si at de har systemer som sikrer trygg mat til forbrukere i Norge og resten av EU/EØS området ved import fra disse landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)15
Rettsaktnr.: 2007/15/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/23/EF
Celexnr.: 32007D0015

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2007
Frist returnering standardskjema: 02.03.2007
Dato returnert standardskjema: 07.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 098/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen