Kodifikasjon av innsynsdirektivet

Kommisjonsdirektiv 2006/111/EF av 16. November 2006 om innsyn i de økonomiske forbindelsene mellom EFTA-statene og offentlige foretak, samt overfor visse foretak (kodifisert utgave)...

Commission Directive 2006/111/EC of 16 November 2006 on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial transperancy within certain undertakings (Codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2007

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet trådte i kraft 20. desember 2006 i EU. Direktivet endrer ikke gjennomføringsfrister som følger av tidligere materielle endringsdirektiver, som er listet opp i vedlegg til direktivteksten.

Sammendrag av innholdet

Direktivet er en kodifikasjon av innsynsdirektivet (Kommisjonsdirektiv 80/723/EØF) med endringsdirektiver, senest Kommisjonsdirektiv 2005/81/EF inntatt i EF-tidende L 312 av 29.11.2005, side 47. Det vises til eget EØS-notat om siste materielle endring av innsynsdirektivet.  

Formålet med kodifikasjonen er å samle alle reglene som følger av tidligere endringsdirektiver i ett dokument, av hensyn til klarhet og rasjonalitet, se direktivets fortale punkt (1). 

Merknader

Direktivet innebærer ikke materielle endringer i ovennevnte rettsakt. I forskrift til regskapsloven (FIN) må muligens henvisninger til direktivteksten oppdateres, pga. visse endringer i direktivets artikkelnummerering mv.

Sakkyndige instansers merknader

FIN er varslet om mulig behov for oppdatering av henvisninger e.l. i gjeldende forskrift.

Vurdering

Direktivet inneholder redaksjonelle endringer, blant annet endring av visse artikkelnummere, ombytting av visse deler av bestemmelsenes rekkefølge, samt noen mindre språklige tilpasninger.

Noen gjennomføring i norsk rett antas ikke å være nødvendig, idet direktivet ikke påfører norske myndigheter nye materielle eller formelle forpliktelser (kodifikasjon). Rettsakten er derfor ikke behandlet i spesialutvalget.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/111/EF
Basis rettsaktnr.: 1980/0723/EF
Celexnr.: 32006L0111

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.11.2006
Frist returnering standardskjema: 29.12.2006
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen