Tilsetningsstoffer

Kommisjonsdirektiv 2006/128/EF av 8. desember 2006 som endrer og korrigerer direktiv 95/31/EF som fastsetter kriterier for renhet og identitet for søtstoffer for bruk i næringsmidler....

Commission Directive 2006/128/EC of 8 December 2006 amending and correcting Commission Directive 95/31/EC laying down specific purity criteria concerning sweeteners for use in foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juni 2007.

Sammendrag av innhold 

Dette er femte endring av direktiv 95/31/EF. Direktiv 95/31/EF gir kriterier for renhet og identitet for søtstoffer. Dette sikrer at stoffet som omsettes på markedet er det samme som er vurdert av den Europeiske myndighet næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Direktiv 2006/128/EF gir kriterier for renhet og identitet for det nye tilsetningsstoffer erytritol (E968). Dette er nødvendig for at tilsetningsstoffet som omsettes og brukes i EØS er i samsvar med vurderingen som er gjort av EFSA, samt generelle kriterier for bruk av tilsetningsstoffer. 

Direktiv 2006/128/EF gir også noen endringer for stoffer som allerede er godkjent og tildelt kriterier for renhet og identitet. Teknisk utvikling gjør at maltitol kan produseres ved hjelp av en ny metode, denne er vurdert av EFSA som akseptabel og kriteriene for renhet og identitet må derfor endres for å gjenspeile dette.

Det har vært flere endringer av direktiv 95/31/EF, det er derfor ønskelig å lage en konsolidert versjon. Det betyr at eventuelle tidligere mindre feil bør korrigeres i forkant. Tidligere direktiver har inneholdt en del mindre feil, spesielt i forskjellige språkversjoner. Dette direktivet korrigerer også mindre feil for følgende stoffer: sakkarin og sakkarinater (E954), sukralose (E955), salt av acesulfam-aspartam (E964), maltitol (965i) og laktitol (E966)

Joint Expert Committee for Food Additives and Contaminants of the FAO/WHO (JECFA) har lignende kriterier for renhet og identitet for tilsetningsstoffer. Det er ønskelig å at kriterier for renhet og identitet er felles for å tilrettelegge internasjonal handel. JECFA har endret grenseverdier for forurensning av tungmetaller i tilsetningsstoffer som EU vurderer for mer hensiktsmessige enn de opprinnelige. Grenseverdiene for tungmetaller oppdateres derfor for stoffene.

Merknader

Rettsakten vil kreve endring i Forskrift 1. januar 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Direktivet 2006/128/EF gir kun mindre endringer for noen tilsetningsstoffer. Norge har ingen produksjon av disse stoffene, og det antas derfor ikke at endringen vil gi økonomiske og administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonen ba i forkant av fastsettelsen av direktiv 2006/128/EF om innspill for å korrigere eventuelle feil, slik at en konsolidert versjon kan lages i neste steg. Mattilsynet har bedt et utvalg av interessenter om tilbakemelding, men har ikke mottatt noen. Det har ikke vært gjort forhøring av selve direktiv 2006/128/EF da det ikke har foreligget noe utkast til direktiv i forkant av vedtakelsen i EU. Utkast til endringsforslag gikk direkte til EUs faste komite for næringsmidler for vedtak.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/0128/EF
Basis rettsaktnr.: 1995/0031/EF
Celexnr.: 32006L0128

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2006
Frist returnering standardskjema: 25.01.2007
Dato returnert standardskjema: 14.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 047/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2007
Høringsfrist: 01.04.2007
Frist for gjennomføring: 20.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.10.2007

Lenker

Til toppen