Tilsetningsstoffer

Kommisjonsdirektiv 2006/129/EF av 8. desember 2006 som endrer og korrigerer direktiv 96/77/EF som fastsetter særskilte kriterier for renhet og identitet for andre tilsetningsstoffer en fargestoffer og søtstoffer. ...

Commission Directive 2006/129/EC of 8 December 2006 amending and correcting Directive 96/77/EC laying down specific purity criterie on food additives other than colours and sweeteners...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 08.06.2007.

Sammendrag av innhold

Dette er syvende endring av direktiv 96/77/EF som fastsetter kriterier for renhet og identitet for andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer (renhetskriterier). Renhetskriterier sikrer at tilsetningsstoffene som omsettes i EU/EØS er de samme som er vurdert av den Europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Direktiv 2006/129/EF gir følgende type endringer:

 • oppheving av renhetskriterier
 • renhetskriterier for nye tilsetningsstoffer
 • endringer av allerede gitte renhetskriterier for tilsetningsstoffer 

Oppheving

Renhetskriteriene for propyl p-benzoat E216 og natrium propyl p-hydroksybenzoat E217 oppheves da stoffene ikke lenger er godkjent for bruk i næringsmidler. Renhetskriterier gis for godkjente stoffer, og når stoffene ikke lenger er godkjent er det en naturlig følge at også renhetskriteriene oppheves.

Nye tilsetningsstoffer

For å sikre at nye tilsetningsstoffer er i samsvar med EFSAs vurdering og de generelle kriterier for bruk av tilsetningsstoffer må nye stoffer gis renhetskriterier. Følgende nye tilsetningsstoffer er godkjent i direktiv 2006/52/EF og gis derfor renhetskriterier ved direktiv 2006/129/EF:

 • tertiært butylhydroksykinon (TBHQ) E319
 • soyabønnehemicellulose E426
 • etylcellulose E462
 • 4-hexylresorcinol E586
 • pullulan E1204
 • stivelsesammonium oktenyl suksinat E1452.

Endringer i renhetskriterier 

Dagens renhetskriterier for sitronsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer E472c dekker kun produkter med sur pH. Vitenskapelige vurdering av stoffet omfatter også delvis eller helt nøytraliserte produkter. Renhetskriteriene oppdateres derfor for å gjenspeile den vitenskapelige vurderingen.

Aluminiumsilikat E559 produseres av kaolinleire som kan inneholde dioksiner. Det er derfor ønskelig å sikre at kaolinleire som benyttes til å produsere aluminiumsilokat skal inneholde minst mulig dioksinforurensning. Renhetskriteriene for tilsetningsstoffet endres slik at en ordlyd som skal sikre kvaliteten på råvaren tas inn.

Det har vært flere endringer av direktiv 96/77/EF, og det er ønskelig å lage en konsolidert versjon. Det betyr at eventuelle feil bør korrigeres i forkant. Tidligere direktiver har inneholdt en del mindre feil, spesielt i forskjellige språkversjoner. Dette endringsdirektivet korrigerer mindre feil for stoffene alfa-tokoferol E307, erytorbinsyre E315. 

Joint Expert Committee for Food Additives and Contaminants of the FAO/WHO gir også kriterier for renhet og identitet. Det er ønskelig at kriterier for renhet og identitet er felles for å tilrettelegge internasjonal handel. JECFA har endret grenseverdier for forurensning av tungmetaller i tilsetningsstoffer og EU vurderer disse som mer hensiktsmessige enn de opprinnelige. Grenseverdiene for tungmetaller oppdateres derfor for stoffene. 

Merknader

Rettsakten vil kreve endring i forskrift 1. januar 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Direktiv 129/2006/EF gir kun mindre endringer. Norge har ingen produksjon av disse stoffene og endringene antas ikke å økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkynsdige instansers merkander

Kommisjonen ba i forkant av fastsettelsen av direktiv 129/2006/EF om innspill for å korrigere eventuelle feil, slik at en konsolidert versjon kan lages i neste steg. Mattilsynet har bedt et utvalg interessenter om tilbakemelding på hvorvidt de kjenner til eventuelle andre feil, men har ikke mottatt tilbakemelding. Det har ikke vært gjort forhøring av selve direktiv 129/2006/EF da rettsakten ikke har foreligget som utkast for arbeidsgruppen for tilsetningsstoffer i forkant av vedtakelse i EU.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/129/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/0077/EF
Celexnr.: 32006L0129

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2006
Frist returnering standardskjema: 25.01.2007
Dato returnert standardskjema: 13.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 047/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2007
Høringsfrist: 01.07.2007
Frist for gjennomføring: 20.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.10.2007

Lenker