Vet - bluetongue

Kommisjonsvedtak 2007/28/EF av 22. desember 2006 om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende sperresoner i forbindelse med bluetongue (notifisert med dokument nummer K(2006) 6979) ...

Commission Decision 2007/28/EF of 22 December 2006 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue (notified under document number C(2006) 6970) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer Kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om beskyttelses- og overvåkningssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for forflytning ut av og gjennom disse sonene. Vedtak 2005/393/EF inneholder bestemmelser om avgrensning av de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstatene skal etablere beskyttelses- og overvåkningssoner (sperresoner) i forbindelse med bluetongue.

Nye utbrudd av bluetongue serotype-4 i Spania i november ført til behov for å justere sperresonene for sone E.

Nye utbrudd av av bluetongue i Italia i november som skyldes en ny serotype, førte til at det ved vedtak 2006/858/EF ble innsatt en ny sperresone G til vedtak 2005/393/EF som omfatter soner i Sardinia. Det tilføyes en henvisning til denne sonen i vedtak 2005/393/EF.

På bakgrunn av dette endres sperresonene i vedtak 2005/393/EF.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 9. mars 2006 nr.299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Endringen går ut på at vedlegget oppdateres i forhold til land hvor det er restriksjoner i forhold til forflytning av drøvtyggere samt sæd, egg og embryo i sperresonene.  

(jfr. også 2006/858/EF)

Sakkyndige instansers merknader/ høringsuttalelser

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/28/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/393/EF
Celexnr.: 32007D0028

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2007
Frist returnering standardskjema: 02.03.2007
Dato returnert standardskjema: 07.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 098/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen