Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2006/614/EF av 13. september 2006 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i USA...

Commission Decision 92/452/EEC of 13 September 2006 amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 18. september 2006.

Rettsakter er gjennomført ved at det den 27. februar 2007 ble sendt melding til grensekontrollstasjonene om endring i listen over godkjente embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i tredjestater.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedtak 92/452/EF over godkjente embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater. Endringene går ut på at to  embryoinnsamlingsgrupper i USA tas ut av listen mens to nye tas inn.

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Merknader

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men det må sendes melding om endringene til grensekontrollstasjonene.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/614/EF
Celexnr.: 32006D0614

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.02.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker