Vet- Referanselaboratorier

Kommisjonsvedtak 2006/911/EF av 5. desember 2006 om endring av Rådsdirektivene 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF og vedtak 2001/618/EF for så vidt angår listene over nasjonale referanselaboratorier og statlige institutter ...

Commission Decision 2006/911/EC of 5 December 2006 amending Council Directives 64/432/EEC, 90/539/EEC, 92/35/EEC, 92/119/EEC, 93/53/EEC, 95/70/EC, 2000/75/EC, 2001/89/EC, 2002/60/EC and Decision 2001/618/EC as regards lists of national reference laboratories and State institutes ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. september 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omfatter lister over nasjonale referanselaboratorier og statlige laboratorier med referansefunksjoner i tilknytning til direktivene: 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF og vedtak 2001/618/EF.

Disse rettsaktene omhandler for det meste sykdommer hos dyr, men også zoonoser og smitte fra næringsmidler.

Det har skjedd endringer i disse rettsaktenes lister over nasjonale referanselaboratorier og statlige laboratorier med referansefunksjon. I stedet for å oppdatere listene enkeltvis er de samlet i vedtak 2006/911/EF.

Merknader

Deler av rettsakten er implementert i forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe pga. nødvendig implementering av forordning som endret vedlegg til direktiv 64/432/EØF.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge tar til orientering de endringer som gjelder nasjonale referanselaboratorier og nasjonale laboratorier med referansefunksjoner.

Disse endringene omfatter NRL (National Reference Laboratories) og får dermed ikke betydning for Norge på samme måte som dersom de hadde omfattet CRL (Community Reference Laboratories). Dersom det hadde vært CRL, ville Norge etter Kontrollforordningen 882/2004 vært forpliktet til å forholde seg til EU sine CRL og å oppnevne NRL på tilsvarende områder.

De endringene som er tatt inn i vedtak 2006/911/EF får betydning for Norge bare dersom Norge har en avtale med nasjonale referanselaboratorier eller nasjonale laboratorier med referansefunksjoner om at disse laboratoriene skal fungere som NRL for Norge eller Norge har bilaterale avtaler om verifisering av smittestoff med disse laboratoriene, og de laboratoriene som Norge har avtale med ikke lenger befinner seg på den oppdaterte listen i vedtak 2006/911/EF.

Så langt har en ikke kunnet finne bortfall av laboratorier som Norge har avtaler med. 

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.   

Andre opplysninger

Det er ikke behov for notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/911/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0911

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2006
Frist returnering standardskjema: 25.12.2006
Dato returnert standardskjema: 29.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 099/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 07.04.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen