Vet-AI

Kommisjonsvedtak 2007/21/EF av 22. desember 2006 om endring av vedtak 2005/760/EF om særskilte beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa og import av andre fugler enn fjørfe til EU (notifisert ved K(2006) 6969) (1) ...

Commission Decision of 22 December 2006 amending Decision 2005/760/EC as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and imports of birds other than poultry into the Community (notified under document number C(2006) 6969) (1) ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.01.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold:

Rettsakten forlenger varigheten av vedtak 2005/760/EF til 31. mars 2007. Det innebærer forlengelse av forbudet mot å importere fugler som ikke er fjørfe og produkter fra disse, fra land utenfor EØS.

Merknader

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. november 2005 nr 1297 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av fugler holdt i fangenskap fra visse tredjeland.

Den medfører ikke behov for regelverksendring.

Vurdering

Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form1

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/21/EF
Celexnr.: 32007D0021

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker