Fôr- tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 538/2007 av 15. mai 2007 om godkjenning av en ny anvendelse av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 538/2007 of 15 May 2007 concerning the authorisation of a new use of Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) as a feed additive ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir permanent godkjenning for en ny bruk av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) fra firma Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG som tilsetningsstoff i fôr for smågris (avvente) og slaktesvin. Tilsetningsstoffet er satt i kategorien " Zootekniske tilsetningssoffer" og i den funksjonelle gruppen "Tarmstabilisatorer" med identifiksjonsnummer 4b1841. Fra før var Bonvital midlertidig  godkjent i 2003 for bruk i fôr for smågris, slaktesvin, sau, og i 2005 ble permanent godkjent for bruk i fôr for slaktekylling.

Godkjenningen er gitt fram til 5.6.2017.

EFSA konkluderte at preparat Bonvital verken har skadelig virkning på dyrs ellers menneskers helse eller på miljøet. Forordning (EF) nr. 1831/2003, artikkel 5 inneholder bestemmelse om godkjenning. I henhold til denne forordningen er det satt krav til analysemetoden, og EU- referanselaboratorium. 

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Saken vil bli forelagt bransjen i forbindelse med høring.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 538/2007
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32007R0538

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2007
Frist returnering standardskjema: 31.07.2007
Dato returnert standardskjema: 13.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen