Kommisjonsforordning 334/2007 og 335/2007

Kommisjonsforordning (ED) nr. 334/2007 av 28. mars 2007 om endring i Rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet og kommisjonsforordning (EF) nr. 335 av 28. mars 2007 om endring i forordning (EF) nr. 1702/2003 om fa...

Commission Regulation (EC) No 334/2007 of 28 March 2007 amending Regulation (EC) No 1592/2002 of the European Parliament and the Council on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency and Commission Regulation (EC) No 335/2007 of 28 March 2007 am...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.06.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 334/2007 ble vedtatt 28. mars 2007, kunngjort i Official Journal 29. mars 2007 og trådte i kraft innen EU samme dag. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 334/2007 endrer rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 artikkel 6 nr. 1 ved at miljøkravene i Chicagokonvensjonens vedlegg 16 bind I amendment 8 og bind II amendment 5 av 24. november 2005 (med unntak av tilleggene) erstatter 1999-utgaven av vedlegg 16.

Rådsforordnig (EF) nr. 1592/2002 og kommisjonsforordninger (EF) nr. 1702/2003 og 2042/2003 utgjør per i dag det EØS- rettslige flysikkerhetsregelverket. Det er en nær innbyrdes sammenheng mellom rettsaktene. I dette tilfellet utløser endringen i rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 behov for endringer i kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 335/2007 ivaretar disse endringsbehvovene ved at artikkel 21A.204 bokstav b i vedlegget (Part 21) til kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 gjenspeiler de nye miljøkravene som er tatt inn i rådsforordning (EF) nr. 1592/2002.

Merknader

  • Kommisjonsforordninger (EF) nr. 334/2007  og 335/2007 er fastsatt i medhold av Romatraktaten art. 80 (2), og i medhold av Forordning 1592/2002.
  • Rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 23. mai 2005 nr. 459 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå mv., samt forordning (EF) nr. 488/2005 om avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA-forskriften)
  • Kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 461 24. mai 2005 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften)
  • Både EASA-forskriften og sertifiseringsforskrifen må endres som følge av kommisjonsforordninger (EF) nr. 334/2007 og 335/2007. Det antas at endringen ikke får administrative eller økonomiske konsekvenser, verken for private aktører eller offentlige myndigheter.

Vurdering

Det antas uproblematisk å innlemme kommisjonsforordninger (EF) nr. 334/2007 og 335/2007 i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 334/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0334

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.03.2007
Frist returnering standardskjema: 04.05.2007
Dato returnert standardskjema: 03.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 090/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen