vet - import akvakriefisk

Kommisjonsvedtak 2006/656/EF av 20 september 2006 som gir dyrehelsemessige vilkår og krav til sertifisering ved import av akvariefisk (notifisert under dokumentnummer C(2006) 4149)...

Commission Decision 2006/656/EC of 20 September 2006 laying down the animal health conditions and certification requirements for imports of fish for ornamental purpose...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten stiller dyrehelsemessige vilkår til import av akvariefisk fra tredjeland. EU har ikke tidligere hatt harmoniserte regler for import av akvariefisk, men gir nå slike regler med hjemmel i direktiv 91/67/EF.

Vilkårene er:

1. Akvariefisk kan kun importeres fra listeførte land,

2. Forsendelsene skal følges av helsesertifkat. I helsesertifikatene fremgår det en del krav (garantier) som forsendelsene må oppfylle. 

3. Akvariefiskene må transporteres under forhold som ikke endrer deres helsestatus.

Rettsakten skiller mellom kaldtvannsakvariefisk og tropiske akvariefisk. Kaldtvannsakvariefisk er fisk som er mottakelige for en eller flere av følgende fiskesykdommer: EHN, ILA, VHS, IHN, SVC, BKD, IPN, KHV og infeksjon med Gyrodactylus Salaris. Tropiske akvariefisk er alle andre fisk enn kaldtvannsakvariefisk. Helsesertifikatet for kaltvannsakvariefisk inneholder flere krav enn helsesertifikatet for tropisk akvariefisk, og flere land er godkjent for import av tropisk akvariefisk. Forskjellen i krav skyldes at kaldtvannsakvariefisk kan være smittet av sykdommer som bekjempes i EU, og de derfor må være strengere regulert.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (omsetningsforskriften).

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) har hatt rettsakten til kommentar. NZB har ikke sett noen prinsipielle problemer i at rettsakten implementeres i norsk regelverk. Imidlertid har de påpekt enkelte punkter hvor rettsakten kan skape praktiske problemer. Disse er i hovedtrekk som følger:

1. Blandede forsendelser av kaldtvannsakvariefisk og tropisk akvakriefisk må følges av to helsesertifikater. Av flere land i EU praktiseres regelverket slik at blandede transporter må følges av to sett med grensepasseringssertifikater, og at de toll- og avgifstmessig behandles som to separate sendinger, slik at importøren får doble kostnader. NZB håper dette kan unngås i Norge, spesielt fordi kravet om separate helsesertifikater er vedtatt opphevet allerede neste år.

2. I flere EU-land har det blitt store problemer ved grensepasseringer fordi antallet fisk/kartonger i forsendelsen har vært lavere enn antallet oppgitt på helsesertifikatet. Slike avvik kan imidletid være umulig å unngå, siden det dreier seg om handel med levende dyr. Selv om et parti med fisk kan se ut til å være i utmerket kondisjon og helsetilstand ved helsekontrollen, skjer det ikke sjelden at eksportøren ved den siste kontrollen før pakking oppdager kondisjonsproblemer som gjør det uforsvarlig å sende et bestemt parti. Det vil da være uheldig, både ut fra et helsevernsynspunkt og dyrevelferdssynspunkt, at fiskehelseregelverket tvinger eksportøren til likevel å sende disse fiskene for å oppnå det spesifikke antallet som står på helsesertifikatet.

3. Kontrollprosedyrer både hos veterinærmyndigheter og tollmyndigheter for sendinger som har vært kontrollert inn i EU på en grensekontrollstasjon utenfor Norge, må være slik at sendinger kan passere raskest mulig.

4. Transportvann skal behandles før utslipp. Regelverket bør praktiseres slik at dersom vannet slippes ut i alminnelige kloakkrensenalegg, vil kravet til rensing bortfalle. Tilsvarende godtas under det nye fiskehelsedirektivet, direktiv 2006/88/EF.

Vurdering

Mattilsynets kommentarer til NZBs innspill:

Til kommentar 1: Inntil det foreligger et samlesertifikat for tropisk- og kaldtvannsfisk vil det måtte brukes to ulike sertifikater. Dette vil nødvendigvis medføre at det blir to sendinger med påfølgende kostnader. 

Til kommentar 2: Syk fisk skal ikke sendes. Mattilsynet vil forsøke å avklare med EU hvordan tilfeller med forskjell mellom antall fisk skal håndteres. Det er mulig at det må utstedes nye sertifikater før avsendelse dersom deler av partiet ikke kan sendes.

Til kommentar 3: Mattilsynet arbeider for å foreta kontrollene effektivt og raskt. Mattilsynet har imidlertid ingen instruksmyndighet overfor tollmyndighetene.

Til kommentar 4: Det er naturlig at Mattilsynet legger seg på samme linje som EU i dette spørsmålet.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0656/2006/EF
Celexnr.: 32006D0656

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.03.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen