Vet-bluetongue

Kommisjonsvedtak 2007/354/EF av 21. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende endring av sperresoner i forbindelse med bluetongue ...

Commission Decision 2007/354/EF of 21 May 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og ble vedtatt i EØS-komitèen 7. desember 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2005/393/EF om sperresoner i forbindelse med bluetongue. Rettsakten endrer og spesifiserer de dyrehelsemessige vilkårene for fritak fra forbudet mot at dyr av mottakelige arter forflyttes ut av bluetonguesperresonene som er fastsatt i 2000/75/EF.

I henhold til artikel 6, nr. 1, litra c), i direktiv 2000/75/EF skal kompetent myndighet, når forekomst av bluetonguevirus er offisielt bekreftet, treffe visse tiltak i sperresonen som er opprettet 20 km fra den smittede besetningen. Medlemsstaten kan gradere tiltakene på grunnlag av positive resultater av en risikovurdering, hvor det tas hensyn til geografiske, epidemiologiske, økologiske, entomologiske og meterologiske samt historiske data og resultatene av aktiv overvåkning, herunder opplysninger om prosentandelen av seropositive dyr og forekomst av virusserotyper og potensielle vektorer.

Vedtak 2005/354/EF fastsetter betingelser for fritak fra forbudet mot flytting av dyr fra 20 km-sonen omkring den infiserte besetningen, herunder dyr bestemt til samhandel innen EU og eksport, etter forutgående godkjenning fra den kompetente myndighet på bestemmelsesstedet.

Dyr til eksport skal følges av et sertifikat som skal inneholde nødvendige tilleggsgarantier i henhold til regelverket for dyr bestemt til slakting. Hvis det er foretatt en behandling mot insekter i henhold til vedtak 2005/393/EF, skal dette angis i eksportsertifikatet.

Det fastsettes betingelser om at dyr fra en sperresone  og transportmidler som forlater en sperresone for å forflyttes til eller gjennom områder utenfor sperresonen skal behandles med godkjente insektmidler på pålessingsstedet. Dyr fra områder utenfor en sperresone samt tilhørende transportmidler som skal i transitt gjennom en sperresone må behandles med godkjente insektmidler før de entrer sperresonen.

Hvis det under transitten gjennom en sperresone er avsatt en hvileperiode på et kontrollsted, skal dyrene være beskyttet mot angrep fra insekter.

Merknader

Rettsakten er gjennomført med forskrift 2. november 2007 nr. 1222 om endring i forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)2090
Rettsaktnr.: 2007/354/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/393/EF
Celexnr.: 32007D0354

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2007
Frist returnering standardskjema: 05.07.2007
Dato returnert standardskjema: 16.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.11.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen