Vet-TSE

Kommisjonsvedtak 2007/182/EF av 19. mars 2007 om overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr...

Commision Decision 2007/182/EC of 19 March 2007 on survey for chronic wasting disease in cervids...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS- avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjennomfører en tidsavgrenset undersøkelse av hjortedyrpopulasjonen i Europa for Chronic wasting disease (CWD). For Norges del vil det bety at det skal undersøkes 598 hjort skutt i jaktsesongene 2006 og 2007. I tillegg skal selvdøde og avlivede oppdrettshjort samt døde og trafikkskadde hjortedyr undersøkes mht CWD.  Dyr det skal tas prøver fra: Oppdrettshjort over 18 måneder som dør eller avlives av andre grunner enn for slakting til humant konsum, voksne hjort som felles under ordinær jakt og hjortedyr (elg, hjort, rådyr og villrein) eldre enn 18 måneder som dør eller avlives pga sykdom eller skade. Rettsakten er en oppfølging av internasjonale avtaler. 

Merknader

Det er valgt å ikke implementere vedtak 2007/182/EF i forskrift om endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). Rettsakten er i hovedsak implementert i instruksen til "overvåkings- og kartleggingsprogrammer 2007 for dyr og animalsk mat" som omhandler prøvetaking av disse dyrene. I Norge skal 598 villhjort undersøkes for sykdommen i denne jaktsesongen. Siden det ikke er så mange oppdrettshjort i Norge, prøvetas i stedet selvdøde og avlivede oppdrettshjort samt døde og trafikkskadede hjortedyr, uten at det er et forhåndsbestemt antall i denne kategorien som det skal tas prøve av. At myndighetene vederlagsfritt skal få beholde prøvemateriale for testing, anses allerede å følge av matloven § 13 fjerde ledd jf. tredje ledd. At slaktet ikke legges ut for salg før negativ prøve foreligger, følger av matloven § 16 første ledd. Krav om behandling av avfall med påvist TSE følger av forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, som implementerer forordning (EF) nr. 1774/2002.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet har vurdert at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ingen notifisering til ESA på Form 1

Overvåkingen ble gjennomført i løpet av 2007. Resultatene har blitt innrapportert til Kommisjonen, og skal også innrapporteres til ESA.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/0182/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/1999/EF
Celexnr.: 32007D0182

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.03.2007
Frist returnering standardskjema: 11.05.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: