Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Felles grunnleggende standarder for luftfartssikke

Kommisjonsforordning (EF) nr. 437/2007 - endrer forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet...

Commision Regulation (EC) No 437/2007 amending Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EF) nr. 437/2007 ble publisert i Official Journal 21. april 2007 og trådte etter sin ordlyd i kraft 5. mai 2007. Forordningen er inkorporert i norsk rett, jf. forskrift av 5. november 2007 nr. 1223 som endret forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet inneholder detaljerte supplerende sikkerhetskrav, i tillegg til de krav som følger av forordning (EF) nr. 2320/2002.

Forordning (EF) nr. 622/2003 er endret en rekke ganger, blant annet ved forordning (EF) nr. 1546/2006. Forordning (EF) nr. 1546/2006 innfører begrensninger i hva som kan medtas inn på sikkerhetsbegrenset område og ombord i luftfartøy. I tillegg til å etablere forbud mot å medta væske over en viss mengde gjennom sikkerhetskontrollen, etablerer forordningen et forbud mot å medta som håndbagasje kofferter o.l. over en viss størrelse. Den tillatte størrelsen på ett kolli håndbagasje er fastsatt til 56 cm x 45 cm x 25 cm. Forordning (EF) nr. 1546/2006 er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 27. april 2007 nr. 446 om endring av forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Forordning (EF) nr. 1546/2006 ble kunngjort i Official Journal 17. oktober 2006, og trådte dermed i kraft i EU 6. november 2006, med unntak av bestemmelsene knyttet til et forbud mot håndbagasje over en viss størrelse, som i hehold til forordningens ordlyd trer i kraft seks måneder etter publisering i Official Journal.

Forordning (EF) nr. 437/2007 fastsetter at ikraftsettelse av bestemmelsene knyttet til forbudet mot håndbagasje over en viss størrelse, først skal tre i kraft 6. mai 2008.

Vurdering

EU-regelverket på dette området er basert på at samtlige land gjennomfører det samme regelverket, såkalt "one-stop security". Norge har implementert øvrig regelverk på området, og praktiserer "one-stop security", og rettsakten ble følgelig inntatt i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Forordning (EF) nr. 1546/2006 ble gjennomført i norsk rett ved endringsforskrift av 27. april 2007 nr. 446. På grunn av den senere forordning (EF) nr. 437/2007 er følgende bestemmelse om ikrafttredelse inntatt i forskriften § 3 nr. 2 andre ledd: "Bestemmelsen i punkt 4.1.1.1 g) i vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 trer først i kraft 6. mai 2008". Det materielle innholdet i forordning (EF) nr. 437/2007 var derfor gjennomført i norsk rett, før den ble gjennomført ved den formelle EFTA-prosessen. 

EU vedtok imidlertid kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2008 den 22. april 2008. Formålet med denne forordningen var å oppheve kravene i regelverket om størrelsen på håndbagasjen. Forordningen trådte etter sin ordlyd i kraft 5. mai 2008 i EU, og følgelig er det ikke lenger noe krav i EUs security-regelverk knyttet til håndbagasjens størrelse.  Forordning (EF) nr. 358/2008 ble ved endringsforskrift av 19. november 2008 inntatt i ovennevnte forskrift av 30. april 2004 nr. 715.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 437/2007
Basis rettsaktnr.: 622/2003
Celexnr.: 32007R0437

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.04.2007
Frist returnering standardskjema: 04.06.2007
Dato returnert standardskjema: 03.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 15.11.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.11.2007

Lenker

Til toppen